Materiálový výskum

Odborníci firmy Witzenmann GmbH zaoberajúci sa materiálmi skúmajú vhodnosť materiálov pre určité prípady aplikácií a poskytujú tak podporu pre cielený výber flexibilných kovových prvkov. Vypracovávajú príčiny vzniku korózie a zostavujú príp. dopĺňajú a aktualizujú materiálové tabuľky a tabuľky odolnosti materiálov v príručkách firmy Witzenmann.

Kompetencie

  • Kontrola zvarov (nedeštrukčná, deštrukčná)
  • Tepelné spracovanie tvrdených materiálov
  • Analýza dielov vrátených z pokusu a skúšok
  • Skúška korózie (štandardná a vlastný vývoj)

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky