Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov:

§ 1 Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

1.  V ďalšom texte informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našej internetovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú na Vašu osobu, tzn. meno, adresa, e-mailová adresa, spôsob používania stránky.

2. Zodpovedná osoba v zmysle čl. 4 ods. 7 Všeobecné nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) je spoločnosť Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim, e-mail: wi@witzenmann.com (viď impressum našej spoločnosti). Kontakt na pracovníka našej spoločnosti, ktorý je zodpovedný za ochranu údajov: Pán René Pflittner, Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim príp. rene.pflittner@witzenmann.com.

3. Ak sa s nami skontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, tak vami oznámené údaje (vaša e-mailová adresa, príp. vaše meno a tel. číslo) uložíme, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Údaje poskytnuté v tejto súvislosti vymažeme ihneď potom, keď už nebude potrebné ich uloženie, alebo obmedzíme ich spracovanie, pokiaľ existujú príslušné právne povinnosti týkajúce sa ich archivácie.

4. Ak pri jednotlivých funkciách našej ponuky využívame poverených poskytovateľov služieb alebo by sme chceli využiť vaše údaje na reklamné účely, tak vás budeme nasledovným spôsobom podrobne informovať o príslušných postupoch. Uvedieme pritom aj stanovené kritériá týkajúce sa doby archivácie.

5. Na spracovanie vašich údajov čiastočne využívame externých poskytovateľov služieb. Týchto vyberáme aj im zadávame práce starostlivo, sú viazaní našimi inštrukciami a pravidelne ich kontrolujeme.

§ 2 Vaše práva

1. Máte voči nám nasledovné práva týkajúce sa dotknutých osobných údajov:

• právo na informácie,
• právo na opravu alebo zmazanie,
• právo na obmedzenia spracovania,
• právo odmietnuť spracovanie,
• právo na možnosť prenosu údajov.

2. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrade pre dozor nad ochranou údajov týkajúcu sa nášho spracovania vašich osobných údajov.

§ 3 Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našej internetovej stránky

1. V prípade čisto informatívneho využívania internetovej stránky, tzn. keď sa nezaregistrujete ani nám neoznámite informácie iného druhu, zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré sa prenášajú z vášho internetového prehliadača na náš server. Ak si želáte monitorovať našu internetovú stránku, tak z nevyhnutných technických dôvodov zhromažďujeme nasledovné údaje, aby sme vám mohli zobrazovať našu internetovú stránku a zabezpečiť jej stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. f GDPR):

• IP adresu,
• dátum a čas dopytu,
• rozdiel časovej zóny voči základnému časovému pásmu UTC (GMT),
• obsah požiadavky (konkrétna stránka),
• stav prístupu/stav kódu http,
• príslušné prenesené množstvo údajov,
• informáciu o internetovej stránke, z ktorej pochádza požiadavka,
• informáciu o internetovom prehliadači,
• informáciu o operačnom systéme a jeho rozhraní,
• informáciu o jazyku a verzii softvéru internetového prehliadača.

2. Okrem už zmienených údajov sa pri vašom používaní našej internetovej stránky ukladajú do vášho počítača súbory cookies. V prípade cookies sa jedná o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na pevný disk a sú priradené k internetovému prehliadaču, ktorý používate, a prostredníctvom ktorých získava strana nasadzujúca cookies (v tomto prípade my) určité informácie. Cookies nedokážu spustiť programy ani zavíriť váš počítač. Slúžia zásadne na to, aby urobili ponuku zverejnenú na internete používateľsky príjemnejšou a efektívnejšou.

3. Používanie súborov cookies:

 a) Táto internetová stránka využíva nasledovné druhy cookies, ktorých rozsah a spôsob funkcie sú vysvetlené v ďalšom texte:

• dočasné cookies (viď ods. b),
• trvalé cookies (viď ods. c).

 b) Dočasné súbory cookies sa automaticky vymažú vtedy, keď zatvoríte internetový prehliadač. Patria k nim najmä relačné cookies. Tieto ukladajú tzv. ID relácie, pomocou ktorého sa dajú priradiť rôzne dopyty vášho internetového prehliadača k celkovej relácii. Vďaka tomu je možné opätovne rozpoznať váš počítač v prípade, keď opäť navštívite našu internetovú stránku. Relačné cookies sa vymažú vtedy, keď sa odhlásite alebo keď zatvoríte internetový prehliadač.

 c) Trvalé súbory cookies sa automaticky vymažä po uplynutí vopred stanovenej doby, ktorá sa môže líšiť v závislosti od príslušného súboru cookie. Súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach vášho internetového prehliadača.

 d) Nastavenia vášho internetového prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich želaní a napr. odmietnuť prijať súbory cookies tretích strán alebo všetky cookies. Upozorňujeme vás na to, že prípadne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky.

§ 4 Používanie služby Google Analytics

1. Táto internetová stránka využíva službu Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú tak analyzovať, akým spôsobom používate túto internetovú stránku. Informácie získané pomocou súboru cookie týkajúce sa vášho používania tejto internetovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a ukladajú sa v ňom. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto internetovej stránke však spoločnosť Google najskôr skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej Únie alebo v iných štátoch, ktoré sú signatármi Dohovoru o európskom hospodárskom priestore. Vaša celá IP adresa sa prenesie na server spoločnosti Google a skráti sa až tam iba vo výnimočných prípadoch. Spoločnosť Google bude v mene prevádzkovateľa tejto internetovej stránky používať tieto informácie na vyhodnocovanie vášho používania internetovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách na tejto internetovej stránke, a na zabezpečovanie ďalších služieb spojených s využívaním tejto internetovej stránky a využívaním internetu týkajúcich sa prevádzkovateľa tejto internetovej stránky.

2. IP adresa získaná v rámci služby Google Analytics od vášho internetového prehliadača nebude spájať s inými dátami spoločnosti Google.

3. Môžete zabrániť ukladaniu súborov cookies príslušným nastavením vášho internetového prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takom prípade nebudete prípadne môcť využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť získavaniu dát generovaných prostredníctvom súboru cookie a dát týkajúcich sa vášho využívania tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracovávaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si prostredníctvom nasledovného odkazu stiahnete a nainštalujete disponibilné zásuvné moduly pre váš internetový prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Táto internetová stránka využíva službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“. Pomocou tejto funkcie sa IP adresy ďalej spracovávajú v skrátenej forme, vďaka čomu je možné vylúčiť možnosť identifikácie osôb. Pokiaľ dôjde na základe dát získaných o vašej osobe k identifikácii osoby, ihneď sa takéto dáta vylúčia a osobné údaje sa tým okamžite vymažú.

5. Službu Google Analytics využívame na analýzu používania našej internetovej stránky a nato, aby sme ju mohli pravidelne vylepšovať. Pomocou získaných štatistických údajov môžeme zlepšovať ponuku našich služieb a urobiť ich tak zaujímavejšími pre vás ako používateľa. Pre výnimočné prípady, pri ktorých sa osobné údaje prenášajú do USA, sa spoločnosť Google podrobila pravidlám ochrany údajov, tzv. EU-US Privacy Shield, https://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. f GDPR.

6. Informácie o poskytovateľovi - tretej strane: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky pre používateľa: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, prehľad o ochrane údajov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, ako aj vyhlásenie o ochrane údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 5 Používanie analytického systému Econda

1. Kvôli potrebnému vytvoreniu tejto internetovej stránky ako aj jej optimalizácii sa pomocou riešení a technológií spoločnosti Econda GmbH zaznamenávajú a ukladajú anonymné údaje a z týchto údajov sa pod pseudonymom vytvárajú užívateľské profily. Na tento účel sa môžu používať súbory cookies, ktoré umožňujú opätovne rozpoznať internetový prehliadač. Používateľské profily sa však neprepájajú s údajmi o nositeľovi pseudonymu bez výslovného súhlasu návštevníka stránky. Najmä v prípade IP adries sa po ich vstupe znemožní ich identifikácia, takže k nim nie je možné priradiť používateľské profily. Návštevníci tejto internetovej stránky môžu zabrániť ukladaniu súborov cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača. V tomto prípade nemusí byť prípadne možné využívať plný rozsah všetkých funkcií tejto internetovej stránky.
Okrem toho môžu návštevníci tejto internetovej stránky kedykoľvek v budúcnosti odmietnuť súhlas so zberom údajov a ich ukladaním tu: http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/.

2. Používame analytický systém Econda, aby sme mohli analyzovať používanie našej internetovej stránky a pravidelne ju vylepšovať. Pomocou získaných štatistických údajov môžeme zlepšovať ponuku našich služieb a urobiť ich tak zaujímavejšími pre návštevníkov. Právnym základom pre používanie analytického systému Econda je čl. 6 ods. 1 veta 1 pís. f. DS-GVO.

§ 6 Stiahnutie softvéru Flexperte

Na tejto internetovej stránke ponúkame na stiahnutie náš projekčný softvér Flexperte. Aby ste mohli stiahnuť tento softvér, musíte vyplniť náš formulár týkajúci sa softvéru Flexperte. V tomto formulári uvediete svoje kontaktné údaje. Tieto údaje uložíme, aby sme vám mohli umožniť stiahnutie softvéru. Po objednaní prostredníctvom formulára Flexperte dostanete e-mail na vami zadanú e-mailovú adresu. Tento e-mail obsahuje odkaz, pričom „kliknutím“ na neho sa dostanete priamo na stránku pre stiahnutie softvéru Flexperte.

Na reklamné účely použijeme vaše údaje výlučne vtedy, keď ste nám takúto možnosť dovolili v rámci spracovania objednávky používať vaše údaje na marketingové účely (právnym základom je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

§ 7 Námietka alebo odvolanie súhlasu so spracovaním vašich údajov

1. Ak ste dali svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Takéto zrušenie ovplyvní prípustnosť spracovania vašich osobných údajov po tom, ako ho voči nám vyjadrili.

2. Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe uváženia záujmov, môžete namietať proti ich spracovaniu. Je to tak najmä v prípade, keď sa spracovávanie údajov nevyžaduje na plnenie dohody uzavretej s vami, čo vždy zobrazujeme pri príslušnom popise funkcie. Samozrejme môžete kedykoľvek podať námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov na reklamné účely a na účel vykonávania analýzy údajov. O svojej námietke nás môžete informovať prostredníctvom nasledovných kontaktov: Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim, e-mail: wi@witzenmann.com.

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky