Podmienky používania

Podmienky používania softvéru Flexperte firmy Witzenmann

1. Autorské právo ako aj všetky súčasné a budúce ochranné práva podniku týkajúce sa softvéru príp. jeho technického obsahu vlastní výlučne spoločnosť Witzenmann GmbH.
Užívateľovi je poskytnutý softvér na nevýhradné, časovo neobmedzené používanie. Nie je dovolené kopírovať softvér mimo rámca § 69 e Zákona o autorských právach (s výnimkou vytvorenia záložnej kópie), meniť ho, dekompilovať, rozkladať, odkódovať, vytvárať diela odvodené od tohto softvéru, oddeľovať jeho časti alebo ho akýmkoľvek iným spôsobom meniť. Odovzdanie tretej strane je možné iba v prípade vzdania sa vlastného používania.
Softvér sa nesmie prenajímať ani predať tretím stranám ani inou formou speňažiť bez výslovného súhlasu spoločnosti Witzenmann GmbH.

2. Informácie a grafické zobrazenia uložené v softvéri slúžia iba na popis príslušných výrobkov a strácajú svoju platnosť v prípade zmeny tam zobrazených výrobkov príp. príslušnej technickej dokumentácie, najneskôr však pri vydaní novej verzie softvéru.
Informácie a grafické zobrazenia uložené v softvéri nie sú určené čisto na účely konštrukcie alebo vývoja zákazníkom a nedajú sa preniesť na komponenty rovnakého alebo podobného konštrukčného typu iných výrobcov.
Boli vykonané všetky očakávané opatrenia na zabezpečenie funkčnosti softvéru v rámci nami uvedených systémových predpokladov. Softvér bol vytvorený pri použití antivírusového programu, ktorý bol aktuálny v danom čase.

3. Spoločnosť Witzenmann GmbH nezaručuje a nepreberá žiadnu záruku za to, že softvér príp. v ňom obsiahnuté technické údaje a informácie sa hodia na všetky účely zamýšľané užívateľmi alebo že bude softvér bezchybne pracovať vo všetkých prípadoch aplikácií a vo všetkých pracovných podmienkach a že neobsahuje vírusy, ktoré v čase použitia aktuálneho antivírusového programu nemohli byť rozpoznané. Je vylúčený nárok na náhradu škôd akéhokoľvek druhu, je jedno z akého právneho dôvodu, najmä v prípade straty údajov alebo iných nepriamych škôd, pokiaľ škoda nebola vyvodená z úmyselného konania alebo hrubej nedbalosti spoločnosti Witzenmann GmbH príp. jej vedúcich zamestnancov alebo pomocníkov alebo sa na ňu nevzťahuje nutné ručenie podľa zákona o ručení za výrobok.

4. Podmienky používania zostávajú záväzné v ostatných častiach aj v prípade neúčinnosti jednotlivých bodov
Užívateľské právo zaniká v prípade, keď užívateľ nedodrží tu uvedené podmienky používania alebo s nimi nesúhlasí. V prípade ukončenia používania je užívateľ povinný vymazať príp. zničiť softvér príp. všetky záložné kópie softvéru.
Užívateľ ručí za všetky škody vzniknuté spoločnosti Witzenmann GmbH v dôsledku porušenia týchto podmienok používania.
Pre všetky právne vzťahy medzi spoločnosťou Witzenmann GmbH a užívateľom na základe týchto podmienok používania platí výlučne legislatíva Nemeckej spolkovej republiky upravujúca vzťahy medzi tuzemskými stranami.

© Witzenmann GmbH 2013

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky