Kontakt Downloads
H2 Header
Na spoľahlivé vedenie vodíka
Kontakt

Použitia vodíka

Vodík je jedným z kľúčových prvkov klimatickej neutrality a transformácie energetiky. Vďaka našim prvkom a systémom vedení vás podporujeme všade tam, kde je potrebné bezpečne dopravovať vodík z bodu A do bodu B.

Naše kompetencie pre vodík

S viac ako 30 rokmi skúseností v rôznych oblastiach použitia vodíka sme expertmi na spoľahlivé vedenie vodíka. Ako kompetentný partner pre vývoj sme na vašej strane s našimi odbornými znalosťami a s našimi inovatívnymi riešeniami.

Kompetencie v oblasti zvárania

Perfektný zvarový šev vyžaduje presnú prípravu. Zváraním bez ostrapkov a medzier je možné výrazne redukovať napäťovú koróziu, vrubové napätie a koróziu spôsobenú vodíkom. Medzi naše etablované spôsoby zvárania patria

 • zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne (WIG) (manuálne alebo mechanizované),
 • plazmové zváranie (PAW), ako aj
 • laserové zváranie (LBW).

Text_Image_Schweißen_Wasserstoff_749x569

Testovanie

Naše vedenia sa testujú v takmer reálnych podmienkach. Testovanie vykonávame pomocou všetkých bežných skúšobných postupov ako

 • test tesnosti héliom,
 • kapilárna metóda farebnej indikácie so zameraním na zvarové švy,
 • skúška presvietením röntgenom v 3D procese, ako aj
 • tlakový test, tepelný test a testy za nepretržitého pohybu.
H2_Pruefbehaelter_749x569

Kompetencie v oblasti materiálov

V našich laboratóriách testujeme potrebné vlastnosti každého materiálu. Po rozsiahlom testovaní vytvorili naši experti rebríček, ktorý podľa prípadu použitia odporúča materiály na použitie s vodíkom.

Werkstoff-749x569

Dizajn prispôsobený požiadavkám zákazníka

Naše výrobky sa používajú vždy tam, keď sa vyžaduje spoj od bodu A do bodu B. Vyvíjame pritom riešenia problémov na mieru a dimenzujeme ich vždy podľa požiadaviek našich zákazníkov.

KundenspezifischesDesign-749x569

Partner pre vývoj

Ako partner pre vývoj podporujeme našich zákazníkov a partnerov v každej fáze – od nápadu až po hotovú aplikáciu. Profitujeme pritom z nášho do seba zapadajúceho procesného reťazca na viacerých úrovniach.

Entwicklungspartner-749x569

Vynikajúca kvalita

Naše systémy vedení sú spoľahlivé, vykazujú dlhú životnosť a najvyššiu kvalitu. Podtrhujú to aj naše certifikácie

 • EC79,
 • ANSI HGV 3.1, ako aj
 • schválenia špecifické podľa zákazníkov.
Qualität-749x569

Dodávateľ sérií

S našimi procesmi a výrobnými kapacitami sme pripravení na vývoj zákazníckych riešení na mieru od malých až po veľké série s:

 • bezpečnosťou procesu,
 • nemennou kvalitou a
 • vysokou spoľahlivosťou dodávok.
Serenlieferant-749x569

V rámci celého vodíkového reťazca

Ako partner pre vývoj sme vám k dispozícii od výroby, skladovania a prepravy vodíka až po využitie v priemysle a mobilite. Naše flexibilné a pevné prvky nájdu využitie v rámci celého reťazca výroby a využitia vodíka.

NAŠE PARTNERSTVÁ

Strategické partnerstvá slúžia na spájanie síl a rozširovanie vlastných vedomostí, aby sa vytvárali nové riešenia. Preto sme aktívnym členom v alianciách a spolupracujeme na výskumných programoch.

LogoAllianzWasserstoffmotor-749x674

Výrobcovia automobilov, dodávatelia, inžinieri a výskumné ústavy si vymieňajú názory.

BrennstoffzelleBW-englisch-749x574

Cieľom je podporiť industrializáciu a sériovú výrobu aplikácií H2.

AeH2-749x574

Na vývoji technológií H2 sa na medzinárodnej úrovni podieľa približne 300 partnerov.

Luftfahrtforschungsprogramm-749x574

Program pre rozvoj udržateľného a efektívneho systému leteckej dopravy.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Zelený vodík

sa vyrába elektrolýzou vody. Elektrický prúd, ktorý je na to potrebný, pochádza z obnoviteľných zdrojov energie, ako solárna, veterná alebo vodná energia. Z tohto dôvodu je výroba neutrálna z hľadiska CO2 a tým šetrná ku klíme.

Sivý vodík

sa vyrába parným reformovaním z fosílnych nosičov energie, ako zemný plyn, uhlie alebo ropa. Pri výrobe jednej tony vodíka pritom vzniká, ako odpadový produkt, desať ton CO2. Sivý vodík nie je klimaticky neutrálny.

Modrý vodík

vzniká, rovnako ako sivý vodík, parným reformovaním. Uvoľnené množstvo CO2 sa však ukladá pod zem (technológia CCS: Carbon Capture and Storage). Keďže sa CO2 nedostáva do atmosféry, je modrý vodík bilančne neutrálny z hľadiska CO2.

Tyrkysový vodík

vzniká pri pyrolýze metánu. V termochemickom procese sa pri tom štiepi zemný plyn (metán) na vodík a pevný uhlík. Pevný uhlík je možné skladovať ako granulát a neskôr je ho možné znova použiť.

Červený / ružový vodík

sa, podobne ako zelený vodík, vyrába elektrolýzou vody. Potrebný elektrický prúd však pochádza z jadrovej energie. Tento druh vodíka je síce neutrálny z hľadiska CO2, spôsobuje však rádioaktívny odpad, ktorý sa musí bezpečne uskladniť.

Na výrobu vodíka existuje množstvo technológií. V súčasnosti sa získava hlavne parným reformovaním fosílnych nosičov energie, pri ktorom okrem toho vzniká CO2. Procesom, ktorý sa stáva čoraz dôležitejším vďaka svojej klimatickej neutralite, je elektrolýza. Pri tomto sa voda štiepi pomocou elektrického prúdu z obnoviteľných zdrojov energie na jej súčasti vodík a kyslík.

Najrelevantnejšími druhmi elektrolýzy pre priemysel sú alkalická elektrolýza (AEC), elektrolýza s membránou na výmenu protónov (PEM) a elektrolýza s pevným oxidom (SOEC). Pri všetkých procesoch sa sa voda štiepi na jej súčasti vodík a kyslík. Technológie sa od seba odlišujú výberom membrány a elektrolytu.

Alkalická elektrolýza (AEC)

Alkalická elektrolýza je v praxi najčastejšie používanou technológiou. Ako elektrolyt slúži roztok hydroxidu draselného (KOH). Technológia je už k dispozícii vo veľkom meradle. Okrem nízkych investičných nákladov a dlhej životnosti sa prakticky nepoužívajú žiadne kritické suroviny. Nevýhody spočívajú predovšetkým v nízkej dynamike pri zmenách zaťaženia.

Elektrolýza s membránou na výmenu protónov  (PEMEC)

Oproti alkalickej elektrolýze je elektrolýza s membránou na výmenu protónov  výrazne mladšia, ale rovnako dostupná v priemyselnom meradle. Centrálnou súčasťou je membrána na výmenu protónov. Táto membrána sa stará o to, aby sa obidva produkty, kyslík a vodík, nezmiešali, čo zabezpečuje vysokú čistotu vodíka. Elektrolýza PEM umožňuje rýchlu zmenu zaťaženia a kompaktný dizajn. Nevýhodou sú drahé materiály katalyzátorov.

Elektrolýza s pevným oxidom alebo vysokoteplotná elektrolýza (SOEC)

Pri tomto druhu sa voda privádza do systému ako vodná para. Tým sa môžu dosiahnuť veľmi vysoké stupne účinnosti až do 85 %. Články pracujú pri teplotách až do 900°C. Ako elektrolyt slúži pevný keramický materiál. Ďalšou výhodou SOEC je, že je vhodná aj pre elektrolýzu CO na výrobu syntézneho plynu. Vysoké teploty však vedú k príliš malej schopnosti zmeny zaťaženia a k vysokým nárokom na materiál.

Na skladovanie vodíka existuje množstvo technológií. Fyzikálne systémy skladovania majú vyššiu gravimetrickú a objemovú hustotu energie. Systémy skladovania na báze materiálu umožňujú skladovanie pri zvládnuteľných tlakoch a teplotách. Dve najdôležitejšie technológie sú skladovanie plynného vodíka pod tlakom až do 700 barov a kvapalného vodíka pri teplote -253 °C vo vákuovo izolovaných nádržiach. Ďalšími technológiami sú hybridné zásobníky, LOHC alebo chemické zásobníky ako amoniak alebo metanol.

Vodík je možné použiť v najrozličnejších odvetviach. Najväčší dopyt sa očakáva v priemysle, pretože vodík sa tu vyžaduje na základe jeho chemických vlastností. Možnými použitiami sú aj výroba amoniaku a metanolu alebo výroba ocele a cementu. V mobilite sa taktiež predpovedá vysoký dopyt. Tu sa vodík používa všade tam, kde batérie neposkytujú žiadnu alternatívu – teda pri vysokých zaťaženiach a veľkých akčných rádiusoch. Patria tu letectvo a kozmonautika, námorné použitia, ale aj doprava.

Vodík pozostáva iba z jedného protónu a jediného elektrónu. Ide teda o najmenší a najľahší prvok, v dôsledku čoho sa veľmi rýchlo šíri cez veľké množstvo materiálov. V závislosti od základného materiálu, tlaku, teploty a doby expozície to môže viesť k vodíkovému skrehnutiu a tým k predčasnej únave konštrukčného dielu. Aby sa zabezpečilo, že vedenia ostanú tesné a bezpečné, je podstatný výber správneho materiálu, ako aj vhodné dimenzovanie konštrukčného dielu pre konkrétny prípad použitia.

Na použitie vo vodíkových aplikáciách sa najlepšie hodia vysoko legované, austenitické chrómniklové ocele s nízkym podielom uhlíka a vysokým obsahom niklu. Vďaka nepatrnému obsahu uhlíka a zvýšenému obsahu niklu sa tieto ocele stávajú vysoko odolnými voči medzikryštalickej korózii a do značnej miery zabraňujú takzvanému vodíkovému krehnutiu.

Vodíkové krehnutie označuje vnikanie a ukladanie atómového vodíka do mriežkovej štruktúry materiálu. Toto spôsobuje zníženie húževnatosti, čo môže viesť k predčasnej únave v dôsledku tvorenia trhliniek alebo k výrazne zrýchlenému šíreniu trhliniek a k náhlemu zlyhaniu materiálu. Krehnutie v dôsledku vodíka je veľmi závislé od materiálu, tlaku, teploty a mnohých ďalších faktorov.

Ďalšie kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Pošlite nám prosím dopyt prostredníctvom nášho kontaktného formulára a následne sa vám obratom ozveme.

Witzenmann na veľtrhoch

Navštívte nás na našom veľtržnom stánku!