Kontakt Downloads
Compliance

Compliance

Kontakt

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM SPOLOČNOSTI WITZENMANN

Spoločnosť Witzenmann kladie osobitný dôraz na dodržiavanie zákonných ustanovení, vnútropodnikových smerníc, ako aj základných etických zásad a medzinárodných štandardov, ktoré sú platné celosvetovo pre skupinu Witzenmann. Riadenie súladu tvorí integrálnu súčasť podnikovej kultúry a obchodnej činnosti spoločnosti Witzenmann a prostredníctvom pilierov „hodnoty“ a „hlavné zásady“ je tiež zakotvené v jej vízii.

Spoločnosť Witzenmann zaviedla systém Compliance Management System (CMS ), ktorý jej a jej obchodným partnerom poskytuje podporu pri dosahovaní bezúhonného a etického správania v súlade s predpismi a zamestnancom pomáha pri riešení rizík súvisiacich s dodržiavaním súladu. Systém CMS má pomáhať spoločnosti Witzenmann a jej zamestnancom predchádzať škodám, prispievať k dobrému menu spoločnosti a zvyšovať zmysel pre zodpovednosť a spokojnosť zamestnancov.

Systém CMS spoločnosti Witzenmann zahŕňa aktivity celej skupiny Witzenmann vrátane dcérskych spoločností.

V nasledujúcej časti vám predstavíme spôsob fungovania a hlavné prvky systému CMS spoločnosti Witzenmann.

1. SPÔSOB FUNGOVANIA

Systém CMS dodržiava kontinuálny proces, ktorý má zaručiť dosahovanie cieľov súladu a zahŕňa v princípe tri na seba nadväzujúce prvky: prevencia, rozpoznanie a konanie. Prijímame pri tom predovšetkým nasledujúce opatrenia:

Compliance ImageText 749x569

Prevencia

 • Kódex správania pre pracovníkov, resp. obchodných partnerov spoločnosti Witzenmann
 • Tematické smernice a príručky
 • Rozdelenie úloh, povinnosti a procesy
 • Kontrola obchodných partnerov
 • Školenia, e-learningové programy a workshopy
 • Komunikácia a „Tone from the Top/Middle“
 • Ponuka poradenstva
 • Sieť riadenia súladu v rámci skupiny

Rozpoznanie

 • Speak-up kultúra a systém nahlasovania
 • Pravidelné analýzy rizík v koncerne a dcérskych spoločnostiach
 • Revízie

Konanie

 • Katalógy opatrení/sankcie
 • Riadenie nahlasovaní
 • Rozdielová analýza (gap analysis) a zlepšovanie procesov
 • Prieskumy

2. HLAVNÉ PRVKY

Compliance Management System spoločnosti Witzenmann vychádza z vnútroštátnych a medzinárodných štandardov a je založený na nasledujúcich hlavných prvkoch:

Ciele riadenia súladu

Cieľom riadenia súladu spoločnosti Witzenmann je dodržiavanie zákonných ustanovení, vnútropodnikových smerníc, ako aj základných etických zásad a medzinárodných štandardov, ktoré sú platné celosvetovo pre skupinu Witzenmann.

Systém CMS zahŕňa celú skupinu Witzenmann. Orientuje sa na obchodné činnosti a potreby spoločnosti Witzenmann a je zameraný predovšetkým na oblasti, ktoré boli v rámci analýzy rizík stanovené ako relevantné pre spoločnosť. Pri riadení súladu sa v spoločnosti Witzenmann kladie osobitný dôraz na ľudské práva a ochranu životného prostredia, ochranu osobných údajov, súlad výrobkov, zákon o ochrane hospodárskej súťaže, predchádzanie korupcii a praniu špinavých peňazí, kontrolu exportu a smernice o sankciách.

Kultúra a hodnoty riadenia súladu

Bezúhonné a etické správanie v súlade s predpismi je základom obchodných praktík spoločnosti Witzenmann. Je to zakotvené v kódexe správania spoločnosti Witzenmann (Code of Conduct).

Manažment spoločnosti a vyšší výkonní pracovníci spoločnosti Witzenmann sa plne zasadzujú za tieto zásady a idú svojím správaním zamestnancom príkladom („Tone from the Top/Middle“).

Zamestnanci majú kedykoľvek možnosť obrátiť sa na svojich nadriadených, manažment spoločnosti alebo pracovníkov zodpovedných za riadenie súladu v prípade otázok týkajúcich sa súladu, zistenia rizík alebo nezrovnalostí. Všetkým zamestnancom je taktiež k dispozícii systém nahlasovania, ktorý zaisťuje účastníkom osobitnú ochranu.

Organizácia riadenia súladu

Riadenie súladu je riadiacou úlohou všetkých vedúcich pracovníkov v podniku. Prostredníctvom organizačných opatrení, predovšetkým zabezpečením vhodných a transparentných procesov, ako aj poskytnutím potrebných zdrojov, je zaistené, že sa systém CMS efektívne využíva v rámci celej skupiny Witzenmann.

Za systém CMS je zodpovedné oddelenie Právo a riadenie súladu spoločnosti Witzenmann GmbH, ktoré pravidelne a v prípade potreby okamžite informuje priamo príslušného riadiaceho pracovníka. Oddelenie Právo a riadenie súladu vyvíja v rámci celej skupiny platné štandardy pre riadenie súladu a ako prvé kontaktné miesto poskytuje jednotlivým divíziám spoločnosti poradenstvo ohľadom akýchkoľvek otázok týkajúcich sa riadenia súladu.

Podporu oddeleniu Právo a riadenie súladu poskytuje celosvetová sieť pre riadenie súladu skupiny Witzenmann. Každej medzinárodnej dcérskej spoločnosti je k dispozícii lokálne kontaktné miesto pre riadenie súladu. Poskytuje podporu manažmentu pri dodržiavaní pravidiel a riadenia súladu na mieste, predovšetkým vzhľadom na implementáciu štandardov platných pre celú skupinu a dodržiavanie platného miestneho práva.

Riziká riadenia súladu

Základ pre riadenie rizík súvisiacich s riadením súladu v spoločnosti Witzenmann tvoria príslušné analýzy rizík. V rámci pravidelných analýz rizík súvisiacich s riadením súladu sa organizácia systematicky preveruje vzhľadom na tieto riziká. Identifikované riziká sa zaznamenávajú, analyzujú a vyhodnocujú.

Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, rozšíri sa pravidelná analýza rizík o mimoriadne kontroly a hodnotenia rizík.

Štandardy a opatrenia riadenia rizík

Na základe identifikovaných rizík súvisiacich s riadením súladu vyvíja a implementuje spoločnosť Witzenmann princípy a opatrenia na zníženie rizika nesúladu. Sem patria:

 • kódex správania pre pracovníkov spoločnosti Witzenmann,
 • kódex správania pre dodávateľov spoločnosti Witzenmann,
 • tematické smernice a príručky,
 • pokyny týkajúce sa procesov, práce a organizácie,
 • kontrola obchodných partnerov,
 • školenia, e-learningové programy a workshopy,
 • dôverný a na želanie anonymný systém nahlasovania,
 • ponuka poradenstva v prípade otázok týkajúcich sa riadenia súladu.

Komunikácia a školenia za účelom riadenia súladu

Spoločnosť Witzenmann poskytuje svojim zamestnancom a obchodným partnerom rôznymi spôsobmi informácie o štandardoch týkajúcich sa riadenia súladu, ktoré platia v spoločnosti Witzenmann, okrem iného o interných oznámeniach manažmentu spoločnosti a oddelenia Právo a riadenie súladu, pri osobných rozhovoroch, pri reagovaní na zákaznícke dopyty, ako aj prostredníctvom zverejnení na intranete a internete.

Zamestnanci spoločnosti Witzenmann absolvujú v pravidelných intervaloch školenia ohľadom tém týkajúcich sa riadenia súladu. V rámci týchto školení dostávajú informácie, ako sa môžu v súlade s pravidlami a bezúhonne správať počas bežného pracovného dňa. Program školení zostavený podľa potrieb zahŕňa prezenčné školenia, ako aj e-learning.

V rámci pravidelne vykonávaných analýz rizík sú počas osobných rozhovorov s výkonnými pracovníkmi všetkých relevantných divízií spoločnosti vysvetľované obsahy týkajúce sa riadenia súladu. Výkonní pracovníci môžu pritom riziká pomenovať vzhľadom na svoju divíziu a kontaktovať expertov na riadenie súladu.

Všetci pracovníci a orgány spoločnosti Witzenmann majú okrem toho možnosť kedykoľvek požiadať o kvalifikované poradenstvo ohľadom otázok týkajúcich sa riadenia súladu oddelenie Právo a riadenie súladu. V prípade potreby sú k dispozícii na konzultáciu odborne špecializovaní právni poradcovia.

Kontrola a zlepšovanie

Spoločnosť Witzenmann kontroluje priebežne efektivitu a primeranosť, ako aj potrebu zmien systému CMS. V prípade nových právnych požiadaviek, zmeny rizík alebo výskytu nových rizík sa systém prispôsobí novým okolnostiam. Na tento účel vyvíjame katalógy opatrení a procesy, ktoré následne implementujeme.

Poznatky vyplývajúce z výsledkov analýz rizík súvisiacich s riadením súladu, revízií, podnetov zamestnancov a vedenia spoločnosti a príp. upozornení zo systému nahlasovania sa využívajú na ďalší rozvoj a zlepšovanie systému.

Compliance

Zhoda je dôležitou súčasťou imidžu našej spoločnosti.

Tento kódex konania spoločnosti Witzenmann „Smernica o zhode“ popisuje podstatné oblasti konania a je záväzná pre všetky zamestnankyne a zamestnancov koncernu Witzenmann na celom svete.

Smernica o zhode zdôrazňuje sociálnu a spoločenskú zodpovednosť koncernu Witzenmann; konanie v súlade so zákonmi ako aj spravodlivosť a integritu medzi vlastnými zamestnancami ako aj vo vzťahu k zákazníkom, dodávateľom a iným obchodným partnerom ako aj voči konkurencii.
Tento kódex konania spoločnosti Witzenmann „Smernica o zhode“ popisuje podstatné oblasti konania a je záväzná pre všetky zamestnankyne a zamestnancov koncernu Witzenmann na celom svete.

Download Smernica o Zhode
Code of Conduct for Suppliers Version 01/2021

Spoločnosť Witzemann sa hlási k ekologicky a sociálne zodpovednému podikaniu. Rovnaké správanie očakávame od všetkých našich dodávateľov. Aj v prípade našich pracovníčok a pracovníkov predpokladáme, že budú dodržiavať zásady ekologického, sociálneho a etického správania a integrovať ich do podnikovej kultúry. Ďalej sa snažíme v zmysle trvalej udržateľnosti priebežne optimalizovať našu ponikateľskú činnosť a naše výrobky [alebo služby] a našich dodávateľov vyzývame, aby k tomu prispeli v zmysle komplexného prístupu.

Na stiahnutie „Kódex správania dodávateľov“

ĎALŠIE OTÁZKY

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu:

Torsten Hotop
E-Mail: