Kontakt Downloads
WISK Subsidiary Header

Ochrana údajov

Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov:

§ 1 Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

1. V ďalšom texte informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našej internetovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú na Vašu osobu, tzn. meno, adresa, e-mailová adresa, spôsob používania stránky.

2. Zodpovednou osobou v zmysle čl. 4 ods. 7 Všeobecné nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) je Witzenmann Slovakia, spol. s r.o., Továrenská 1, 976 31 Vlkanová, Email: (viď tiráž na našej stránke). Kontakt na pracovníka našej spoločnosti, ktorý je zodpovedný za ochranu údajov: Pán Ladislav Chromčík, Witzenmann Slovakia, s.r.o., Továrenská 1, 976 31 Vlkanová alebo .

3. Ak sa s nami skontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, tak vami oznámené údaje (vaša e-mailová adresa, príp. vaše meno a tel. číslo) uložíme, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Údaje poskytnuté v tejto súvislosti vymažeme ihneď potom, keď už nebude potrebné ich uloženie, alebo obmedzíme ich spracovanie, pokiaľ existujú príslušné právne povinnosti týkajúce sa ich archivácie.

4. Ak pri jednotlivých funkciách našej ponuky využívame poverených poskytovateľov služieb alebo by sme chceli využiť vaše údaje na reklamné účely, tak vás budeme nasledovným spôsobom podrobne informovať o príslušných postupoch. Uvedieme pritom aj stanovené kritériá týkajúce sa doby archivácie.

§ 2 Vaše práva

1. Máte voči nám nasledovné práva týkajúce sa dotknutých osobných údajov:

 • právo na informácie,
 • právo na opravu alebo zmazanie,
 • právo na obmedzenia spracovania,
 • právo odmietnuť spracovanie,
 • právo na možnosť prenosu údajov.

2. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na úrade pre dozor nad ochranou údajov týkajúcu sa nášho spracovania vašich osobných údajov.

§ 3 Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našej internetovej stránky

1. V prípade čisto informatívneho využívania internetovej stránky, tzn. ak sa nezaregistrujete ani nám neoznámite informácie iného druhu, zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré sa prenášajú z vášho internetového prehliadača na náš server. Ak si želáte monitorovať našu internetovú stránku, tak z nevyhnutných technických dôvodov zhromažďujeme nasledovné údaje, aby sme vám mohli zobrazovať našu internetovú stránku a zabezpečiť jej stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. f GDPR):

 • IP adresu,
 • dátum a čas dopytu,
 • rozdiel časovej zóny voči základnému časovému pásmu UTC (GMT),
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka),
 • stav prístupu/stav kódu http,
 • príslušné prenesené množstvo údajov,
 • informáciu o internetovej stránke, z ktorej pochádza požiadavka,
 • informáciu o internetovom prehliadači,
 • informáciu o operačnom systéme a jeho rozhraní,
 • informáciu o jazyku a verzii softvéru internetového prehliadača.

2. Okrem už zmienených údajov sa pri vašom používaní našej internetovej stránky ukladajú do vášho počítača súbory cookies. V prípade cookies sa jedná o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na pevný disk a sú priradené k internetovému prehliadaču, ktorý používate, a prostredníctvom ktorých získava strana nasadzujúca cookies (v tomto prípade my) určité informácie. Cookies nedokážu spustiť programy ani zavíriť váš počítač. Slúžia zásadne na to, aby urobili ponuku zverejnenú na internete používateľsky príjemnejšou a efektívnejšou.

3. Používanie súborov cookies:
a) Táto internetová stránka využíva nasledovné druhy cookies, ktorých rozsah a spôsob funkcie sú vysvetlené v ďalšom texte:

 • dočasné cookies (viď ods. b),
 • trvalé cookies (viď ods. c).

b) Dočasné súbory cookies sa automaticky vymažú po zatvorení internetového prehliadača. Patria k nim najmä relačné cookies. Tieto ukladajú tzv. ID relácie, pomocou ktorého sa dajú priradiť rôzne dopyty vášho internetového prehliadača k celkovej relácii. Vďaka tomu je možné opätovne rozpoznať váš počítač v prípade, keď opäť navštívite našu internetovú stránku. Relačné cookies sa vymažú vtedy, keď sa odhlásite alebo keď zatvoríte internetový prehliadač.
c) Trvalé súbory cookies sa automaticky vymažú po uplynutí vopred stanovenej doby, ktorá sa môže líšiť v závislosti od príslušného súboru cookie. Súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach vášho internetového prehliadača.
d) Nastavenia vášho internetového prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich želaní a napr. odmietnuť prijať súbory cookies tretích strán alebo všetky cookies. Upozorňujeme vás na to, že prípadne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky.

§ 4 Ďalšie funkcie a ponuky na našej internetovej stránke

1. Okrem čisto informatívneho použitia našej internetovej stránky ponúkame aj rôzne služby, ktoré v prípade vášho záujmu môžete využiť. Na tento účel je spravidla potrebné uviesť ďalšie osobné údaje, ktoré využívame pri poskytovaní príslušnej služby a pre ktoré platia vyššie zmienené zásady spracovávania údajov.

2. Na spracovanie vašich údajov čiastočne využívame aj externých poskytovateľov služieb. Týchto vyberáme aj im zadávame práce starostlivo, sú viazaní našimi inštrukciami a pravidelne ich kontrolujeme.

3. Okrem toho môžeme odovzdať vaše osobné údaje tretím stranám v prípade, keď spolu s partnermi ponúkame uzavretie zmlúv alebo podobné služby. Bližšie informácie o tejto téme získate pri uvedení vašich osobných údajov alebo nižšie v popise ponuky.

4. Ak naši poskytovatelia služieb alebo partneri majú sídlo v štáte mimo Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), tak vás budeme v popise ponuky informovať o následkoch tejto situácie.

§ 5 Kontakt prostredníctvom kontaktného formulára

1. Pri nadviazaní kontaktu s nami prostredníctvom nášho kontaktného formulára sa vaše údaje spracovávajú na účel vybavenia kontaktného dopytu.

2. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. f) GDPR. Zodpovedná osoba má oprávnený záujem na spracovaní a uložení údajov, aby bolo možné odpovedať na dopyty používateľov, na zaistení dôkazov z dôvodov ručenia a aby príp. mohla splniť svoje zákonom dané povinnosti týkajúce sa archivácie obchodnej korešpondencie. Ak kontakt smeruje k uzavretiu zmluvy, tak je ďalším právnym základom pre spracovanie čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. b) GDPR.

3. Ak ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára, tak sa vami uvedené údaje a kontaktný dopyt automaticky uloží do nášho Systému riadenia vzťahov so zákazíkmi („systém CRM“).

4. Údaje sa vymažú ihneď potom, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané. Stane sa tak v prípade, keď je ukončená príslušná konverzácia s vami a príslušná záležitosť je s konečnou platnosťou objasnená. Pokiaľ sa na základe kontaktu nadviazaného prostredníctvom nášho kontaktného formulára uzatvorí zmluvný vzťah, uložíme vami uvedené údaje až do ukončenia zmluvného vzťahu a kým z neho už nebude možné uplatniť žiadne nároky. V prípade zákonných povinností ohľadom archivácie sa údaje vymažú po uplynutí obchodných a daňovo-právnych povinností týkajúcich sa archivácie (daňový poriadok, obchodný zákonník).

5. Ak sa s nami skontaktujete prostredníctvom e-mailu, tak môžete kedykoľvek namietať proti uloženiu osobných údajov, pokiaľ sa spracovanie opiera o oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. f) GDPR.

§ 6 Používanie služby Google Analytics

1. Táto internetová stránka využíva službu Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú tak analyzovať, akým spôsobom používate túto internetovú stránku. Informácie získané pomocou súboru cookie týkajúce sa vášho používania tejto internetovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a ukladajú sa v ňom. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto internetovej stránke však spoločnosť Google najskôr skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej Únie alebo v iných štátoch, ktoré sú signatármi Dohovoru o Eeurópskom hospodárskom priestore. Vaša celá IP adresa sa prenesie na server spoločnosti Google a skráti sa až tam iba vo výnimočných prípadoch. Spoločnosť Google bude v mene prevádzkovateľa tejto internetovej stránky používať tieto informácie na vyhodnocovanie vášho používania internetovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách na tejto internetovej stránke, a na zabezpečovanie ďalších služieb spojených s využívaním tejto internetovej stránky a využívaním internetu týkajúcich sa prevádzkovateľa tejto internetovej stránky.

2. IP adresa získaná v rámci služby Google Analytics z vášho internetového prehliadača sa nebude spájať s inými dátami spoločnosti Google.

3. Príslušným nastavením vášho internetového prehliadača môžete zabrániť ukladaniu súborov cookies; upozorňujeme vás však na to, že v takom prípade nebudete prípadne môcť využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť získavaniu dát generovaných prostredníctvom súboru cookie a dát týkajúcich sa vášho využívania tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracovávaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si prostredníctvom nasledovného odkazu stiahnete a nainštalujete disponibilné zásuvné moduly pre váš internetový prehliadač: . Okrem toho môžete zabrániť získavaniu vašich údajov službou Google Analytics kliknutím na nasledovný odkaz. Uloží sa súbor opt-out-cookie zabraňujúci získavaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky: Deaktivácia služby Google Analytics.

4. Táto internetová stránka využíva službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“. Pomocou tejto funkcie sa IP adresy ďalej spracovávajú v skrátenej forme, vďaka čomu je možné vylúčiť možnosť identifikácie osôb. Pokiaľ dôjde na základe dát získaných o vašej osobe k identifikácii osoby, ihneď sa takéto dáta vylúčia a osobné údaje sa tým okamžite vymažú.

5. Službu Google Analytics využívame na analýzu používania našej internetovej stránky a nato, aby sme ju mohli pravidelne vylepšovať. Pomocou získaných štatistických údajov môžeme zlepšovať ponuku našich služieb a urobiť ich tak zaujímavejšími pre vás ako používateľa. Pre výnimočné prípady, v ktorých sa osobné údaje prenášajú do USA, sa spoločnosť Google podrobila pravidlám ochrany údajov, tzv. EU-US Privacy Shield, . Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. f GDPR.

6. Informácie o poskytovateľovi - tretej strane: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky používania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, prehľad ochrany údajov: , ako aj vyhlásenie o ochrane údajov: .

§ 7 Stiahnutie softvéru Flexperte

Na tejto internetovej stránke ponúkame na stiahnutie náš projekčný softvér Flexperte. Aby ste mohli stiahnuť tento softvér, musíte vyplniť náš formulár týkajúci sa softvéru Flexperte. V tomto formulári uvediete svoje kontaktné údaje. Tieto údaje uložíme, aby sme vám mohli umožniť stiahnutie softvéru. Po objednaní prostredníctvom formulára Flexperte dostanete e-mail na vami zadanú e-mailovú adresu. Tento e-mail obsahuje odkaz, pričom „kliknutím“ na neho sa dostanete priamo na stránku pre stiahnutie softvéru Flexperte. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. b) GDPR.

Na reklamné účely použijeme vaše údaje výlučne vtedy, keď ste nám takúto možnosť dovolili v rámci spracovania objednávky používať vaše údaje na marketingové účely (právnym základom je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

§ 8 Spracovávanie údajov na našej stránke na Facebooku

Na platforme Facebook spoločnosti Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko, prevádzkujeme tzv. fanpage (v ďalšom texte "stránka Facebook"), na ktorej informujeme o novinkách týkajúcich sa nášho podniku, podujatí alebo veľtrhov.

1. Spracovávanie údajov na stránke Facebook a príslušný právny základ

Už pri samotnej vašej návšteve našej facebookovej stránky sa zbierajú tzv. "štatistiky stránky". Ide pri nich o údaje, ktoré sa zbierajú v súvislosti s návštevou našej facebookovej stránky alebo interakcie na príp. s našou stránkou, a ktoré poskytujú informáciu o tom, ako používatelia používajú našu facebookovú stránku.

Patria sem napr. informácie o koncových zariadeniach, ktoré vyhľadávajú našu stránku (napr. operačný systém, verzie hardvéru a softvéru, typ internetového prehliadača) ako aj informácie o tom, ako dlho si napríklad používateľ prezerá určité príspevky na našej facebookovej stránke. Štatistiky stránky pritom môžu byť založené na osobných údajoch. Ak ste pomocou internetového prehliadača, ktorý používate pri návšteve našej facebookovej stránky, prihlásený aj do vášho používateľského účtu, Facebook môže priradiť návštevu našej facebookovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Ďalšie informácie o tom, aké údaje získava Facebook, sa dozviete na https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Facebook nám ako prevádzkovateľovi facebookovej stránky poskytuje túto štatistiku stránky anonymizovanou formou. Vďaka nej môžeme štatisticky vyhodnocovať používanie našej facebookovej stránky a cielene riadiť trhové zhodnotenie našej činnosti. Ide o oprávnený záujem v zmysle smerodajného právneho základu čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

Ak nám prostredníctvom tejto komunikačnej služby napíšete na facebookovú stránku, spracovávame aj tieto údaje. Táto možnosť interakcie s našimi (potenciálnymi) zákazníkmi a uchádzačmi pre nás rovnako predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

2. Dohoda so spoločnosťou Facebook

Európsky súdny dvor v r. 2018 rozhodol, že Facebook a príslušný vlastník fanstránky nesú spoločnú zodpovednosť v zmysle čl. 4 č. 7 GDPR. Z tohto dôvodu sme uzavreli so spoločnosťou Facebook dohodu podľa čl. 26 GDPR (Dodatok k ovládaču stránky - ), v ktorej sú rozdelené povinnosti týkajúce sa ochrany údajov vznikajúce pri prevádzke fanstránky medzi nami ako prevádzkovateľom fanstránky a spoločnosťou Facebook. Spoločnosť Facebook pritom nesie väčšiu časť povinností týkajúcich sa ochrany údajov, napr. ohľadom plnenia práv ochrany údajov dotknutých osôb podľa čl. 12 a nasl. GDPR, povinnosti zabezpečiť vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti osobných údajov ako aj ohlasovacej a oznamovacej povinnosti v prípade porušenia ochrany údajov.

3. Sprístupnenie údajov

Sami tretím osobám nesprístupňujeme žiadne osobné údaje zozbierané prostredníctvom facebookovej stránky. Nemôžeme však ani ovplyvniť ani vylúčiť, že Facebook sprístupňuje zhromaždené údaje spoločnosti Facebook Inc. so sídlom v USA. Spoločnosť Facebook Inc. disponuje certifikáciou „EU-US-Privacy-Shield” (k dispozícii na stránke https://www.privacyshield.gov/list). „Privacy-Shield” je dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a USA, ktorá má v USA zabezpečovať dodržiavanie európskych štandardov týkajúcich sa ochrany údajov.

Práva dotknutých osôb

Práva vás ako dotknutej osoby (ohľadom tejto témy viď ustanovenia § 2) týkajúce sa spracovania údajov našou facebookovou stránkou si môžete uplatniť priamo voči spoločnosti Facebook. Môžete sa však tiež obrátiť aj na nás. V tom prípade bezodkladne prepošleme váš dopyt spoločnosti Facebook prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii na tento účel, pričom sme tiež viazaní Dodatkom k ovládaču stránky.

Bližšie informácie o možnostiach nastavenia týkajúcich sa spracovania údajov spoločnosťou Facebook nájdete na:

§ 9 Námietka alebo odvolanie súhlasu so spracovaním vašich údajov

1. Ak ste dali svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Takéto zrušenie ovplyvní prípustnosť spracovania vašich osobných údajov po tom, ako ho voči nám vyjadrili.

2. Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe uváženia záujmov, môžete namietať proti ich spracovaniu. Je to tak najmä v prípade, keď sa spracovávanie údajov nevyžaduje na plnenie dohody uzavretej s vami, čo vždy zobrazujeme pri príslušnom popise funkcie. Pri podaní takejto námietky prosíme o uvedenie dôvodov, prečo by sme nemali spracovávať vaše osobné údaje spôsobom, akým ich spracovávame. V prípade odôvodnenej námietky preveríme príslušnú situáciu a buď ukončíme príp. upravíme spracovávanie údajov, alebo uvedieme nevyhnutné legitímne dôvody, na základe ktorých budeme pokračovať v ich spracovávaní.

3. Samozrejme môžete kedykoľvek podať námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov na reklamné účely a na účel vykonávania analýzy údajov. O svojej námietke nás môžete informovať prostredníctvom nasledovných kontaktov: Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim, e-mail: .