Kontakt Downloads
WI-SK Subsidiary Header

Ochrana údajov

Kontakt

Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov:

Nastavenia ochrany údajov a nastavenia v zmysle Zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií (TTDSG)

Na uplatnenie nesúhlasu a/alebo odvolania môžete svoje individuálne nastavenia kedykoľvek vyvolať a zmeniť prostredníctvom bannera súhlasu.

Nastavenia ochrany údajov

§ 1 Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

1. V ďalšom texte informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našej internetovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú na Vašu osobu, tzn. meno, adresa, e-mailová adresa, spôsob používania stránky.

2. Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa dodržiavajú ustanovenia všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov a všetky ostatné platné právne predpisy o ochrane údajov. Právny základ pre spracovanie údajov vyplýva najmä z článku 6 EÚ GDPR a v Nemecku, najmä v online oblasti, zo zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií (TTDSG).

3. Zodpovednou osobou v zmysle čl. 4 ods. 7 Všeobecné nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) je Witzenmann Slovakia, spol. s r.o., Továrenská 1, 976 31 Vlkanová, Email: (viď tiráž na našej stránke). Kontakt na pracovníka našej spoločnosti, ktorý je zodpovedný za ochranu údajov: Pán Ladislav Chromčík, Witzenmann Slovakia, s.r.o., Továrenská 1, 976 31 Vlkanová alebo .

4. Ak sa s nami skontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, tak vami oznámené údaje (vaša e-mailová adresa, príp. vaše meno a tel. číslo) uložíme, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Údaje poskytnuté v tejto súvislosti vymažeme ihneď potom, keď už nebude potrebné ich uloženie, alebo obmedzíme ich spracovanie, pokiaľ existujú príslušné právne povinnosti týkajúce sa ich archivácie.

5. Ak pri jednotlivých funkciách našej ponuky využívame poverených poskytovateľov služieb alebo by sme chceli využiť vaše údaje na reklamné účely, tak vás budeme nasledovným spôsobom podrobne informovať o príslušných postupoch. Uvedieme pritom aj stanovené kritériá týkajúce sa doby archivácie.

§ 2 Vaše práva

1. Máte voči nám nasledovné práva týkajúce sa dotknutých osobných údajov:

 • právo na informácie,
 • právo na opravu alebo zmazanie,
 • právo na obmedzenia spracovania,
 • právo odmietnuť spracovanie,
 • právo na možnosť prenosu údajov.

2. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na úrade pre dozor nad ochranou údajov týkajúcu sa nášho spracovania vašich osobných údajov.

§ 3 Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našej internetovej stránky

1. V prípade čisto informatívneho využívania internetovej stránky, tzn. ak sa nezaregistrujete ani nám neoznámite informácie iného druhu, zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré sa prenášajú z vášho internetového prehliadača na náš server. Ak si želáte monitorovať našu internetovú stránku, tak z nevyhnutných technických dôvodov zhromažďujeme nasledovné údaje, aby sme vám mohli zobrazovať našu internetovú stránku a zabezpečiť jej stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. f GDPR):

 • IP adresu,
 • dátum a čas dopytu,
 • rozdiel časovej zóny voči základnému časovému pásmu UTC (GMT),
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka),
 • stav prístupu/stav kódu http,
 • príslušné prenesené množstvo údajov,
 • informáciu o internetovej stránke, z ktorej pochádza požiadavka,
 • informáciu o internetovom prehliadači,
 • informáciu o operačnom systéme a jeho rozhraní,
 • informáciu o jazyku a verzii softvéru internetového prehliadača.

2. Okrem už zmienených údajov sa pri vašom používaní našej internetovej stránky ukladajú do vášho počítača súbory cookies. V prípade cookies sa jedná o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na pevný disk a sú priradené k internetovému prehliadaču, ktorý používate, a prostredníctvom ktorých získava strana nasadzujúca cookies (v tomto prípade my) určité informácie. Cookies nedokážu spustiť programy ani zavíriť váš počítač. Slúžia zásadne na to, aby urobili ponuku zverejnenú na internete používateľsky príjemnejšou a efektívnejšou.

3. Používanie súborov cookies:
Táto internetová stránka používa takzvané súbory cookie. Slúžia na to, aby bola naša ponuka používateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení a ktoré (lokálne) ukladá váš prehliadač. Súbory cookie obsahujú iba pseudonymné, väčšinou dokonca anonymné údaje. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené počas relácie prehliadača (takzvané súbory cookie relácie), iné sa ukladajú dlhší čas (takzvané trvalé súbory cookie, napr. nastavenia súhlasu). Posledné menované sa automaticky vymažú po určenom čase (spravidla 6 mesiacov). Okrem našich vlastných súborov cookie sa používajú aj súbory cookie ovládané poskytovateľmi tretích strán. Tieto využívajú informácie obsiahnuté v súboroch cookie, napr. na zobrazenie obsahu alebo na zaznamenanie stránok, ktoré ste navštívili.

Z dôvodu nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f) EÚ GDPR) nastavujeme technicky nevyhnutné súbory cookie, ktoré sú bezpodmienečne potrebné na prevádzku internetovej stránky a na zabezpečenie jej funkčnosti. Okrem toho používame súbory cookie bez vášho súhlasu, pokiaľ ich jediným účelom je ukladať, resp. pristupovať k informáciám uloženým na koncovom zariadení na prenos správ, alebo ak sú absolútne nevyhnutné na to, aby sme mohli poskytovať službu, o ktorú ste výslovne požiadali, § 25 ods. 2 zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií (TTDSG).

Za predpokladu, že udelíte súhlas, budú použité ďalšie súbory cookie, ktoré nám, resp. tretím stranám umožňujú, napr. vyhodnotiť, ako sú naše služby využívané. To nám umožňuje vytvárať obsah podľa potrieb používateľov. Súbory cookie nám navyše dávajú možnosť merať efektívnosť konkrétnej reklamy a umiestniť ju napríklad v závislosti od tematických záujmov používateľa. Právnym základom je váš výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. a) EÚ GDPR, § 25 ods. 1 zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií (TTDSG)).

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom nášho bannera súhlasu s účinnosťou do budúcna a zmeniť nastavenia súborov cookie. Pamätajte, že zmeny je potrebné vykonať samostatne pre každé koncové zariadenie.

Nastavenia ochrany údajov

Ak máte účty u poskytovateľov tretích strán, ktorých využívame, a ste tam prihlásení, môže dôjsť k prepojeniu vašich údajov s príslušným účtom. Tomuto prepojeniu sa môžete vyhnúť tak, že neudelíte alebo neodvoláte svoj súhlas s príslušnými súbormi cookie alebo sa vopred odhlásite u príslušných poskytovateľov tretích strán.

Väčšina prehliadačov akceptuje súbory cookie automaticky. Súbory cookie môžete na svojom koncovom zariadení deaktivovať, obmedziť alebo vymazať aj manuálne prostredníctvom nastavení vo vašom prehliadači alebo pomocou softvéru. Ak deaktivujete používanie súborov cookie, plné používanie našej internetovej stránky nie je možné alebo je možné len v obmedzenom rozsahu.

Pozrite si aj naše informácie v odseku príslušnej služby, ktorá používa súbory cookie.

§ 4 Správa súhlasu

Na našej internetovej stránke používame nástroj na správu súhlasu „UserCentrics“ od spoločnosti Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mníchov, Nemecko. UserCentrics je technické riešenie, ktoré používame na získanie vášho súhlasu s určitými typmi spracovania údajov, ktoré vyžadujú súhlas (napr. analýza, sledovanie a pod.). Používaním nástroja UserCentrics vás môžeme informovať o súboroch cookie a nástrojoch, ktoré používame. Prostredníctvom nástroja UserCentrics si môžete vybrať, ktoré súbory cookie a nástroje chcete kategoricky povoliť alebo zakázať. To vám umožňuje prijať informované rozhodnutie o prenose vašich údajov a umožňuje nám používať súbory cookie a nástroje transparentným a zdokumentovaným spôsobom v súlade s nariadeniami o ochrane údajov.

Nástroj UserCentrics spracúva vaše osobné údaje za účelom zaznamenania vášho rozhodnutia o prijatí súborov cookie a nástrojov, ako aj zobrazenia automaticky otváraného okna nástroja UserCentrics a jeho uloženia pre ďalšiu návštevu našej internetovej stránky. To zahŕňa zodpovedajúci súbor cookie s vaším rozhodnutím (súhlasom) a ďalšie údaje o používaní, napríklad IP adresa, názov domény, čas požiadavky, údaje servera (vrátane typov prenosu údajov, stavu servera atď.), krajina, prehliadač a operačný systém.

Ďalšie informácie a vyhlásenie o ochrane údajov pre nástroj UserCentrics nájdete na stránke: https://usercentrics.com/privacy-policy/ .

§ 5 Ďalšie funkcie a ponuky na našej internetovej stránke

1. Okrem čisto informatívneho použitia našej internetovej stránky ponúkame aj rôzne služby, ktoré v prípade vášho záujmu môžete využiť. Na tento účel je spravidla potrebné uviesť ďalšie osobné údaje, ktoré využívame pri poskytovaní príslušnej služby a pre ktoré platia vyššie zmienené zásady spracovávania údajov.

2. Na spracovanie vašich údajov čiastočne využívame aj externých poskytovateľov služieb. Týchto vyberáme aj im zadávame práce starostlivo, sú viazaní našimi inštrukciami a pravidelne ich kontrolujeme. S využívanými poskytovateľmi služieb boli uzatvorené zmluvné dohovory predpísané zákonom o ochrane údajov.

3. Okrem toho môžeme odovzdať vaše osobné údaje tretím stranám v prípade, keď spolu s partnermi ponúkame uzavretie zmlúv alebo podobné služby. Bližšie informácie o tejto téme získate pri uvedení vašich osobných údajov alebo nižšie v popise ponuky.

4. Ak naši poskytovatelia služieb alebo partneri majú sídlo v štáte mimo Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), tak vás budeme v popise ponuky informovať o následkoch tejto situácie.

§ 6 Kontakt prostredníctvom kontaktného formulára

1. Pri nadviazaní kontaktu s nami prostredníctvom nášho kontaktného formulára sa vaše údaje spracovávajú na účel vybavenia kontaktného dopytu.

2. Právnym základom pre spracovanie údajov prostredníctvom nášho kontaktného formulára je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. b) GDPR.

3. Ak ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára, tak sa vami uvedené údaje a kontaktný dopyt automaticky uloží do nášho Systému riadenia vzťahov so zákazíkmi („systém CRM“).

4. Údaje sa vymažú ihneď potom, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané. Stane sa tak v prípade, keď je ukončená príslušná konverzácia s vami a príslušná záležitosť je s konečnou platnosťou objasnená. Pokiaľ sa na základe kontaktu nadviazaného prostredníctvom nášho kontaktného formulára uzatvorí zmluvný vzťah, uložíme vami uvedené údaje až do ukončenia zmluvného vzťahu a kým z neho už nebude možné uplatniť žiadne nároky. V prípade zákonných povinností ohľadom archivácie sa údaje vymažú po uplynutí obchodných a daňovo-právnych povinností týkajúcich sa archivácie (daňový poriadok, obchodný zákonník).

5. Ak sa s nami skontaktujete e-mailom, tak vami poskytnuté údaje spracujeme za účelom vybavenia vašej konkrétnej záležitosti. Aj v tomto prípade platia príslušné vyššie uvedené odseky.

§ 7 Služby na sledovanie a analýzu

Google Analytics
Na našej internetovej stránke používame sledovací nástroj Google Analytics spoločnosti Google Ireland Limited. Prostredníctvom tejto služby sa zaznamenávajú interakcie vás ako používateľa s našou internetovou stránkou a systematicky sa vyhodnocujú. Pritom sa ukladajú vaše nasledovné údaje:

• Prvé tri bity vašej IP adresy
• Identifikačé číslo služby Google-Analytics, ktoré vám bolo pridelené
• Vyvolaná internetová stránka
• Sprostredkovateľ (internetová stránka, z ktorej ste sa dostali na vyvolanú internetovú stránku)
• Ďalšie vyvolané podstránky
• Doba zotrvania na internetovej stránke
• Častosť vyvolania internetovej stránky
• Typ používaného prehliadača
• Použité jazykové nastavenia
• Použité zariadenie a operačný systém

Spoločnosť Google spracováva a ukladá vaše údaje v Spojených štátoch amerických. Príslušné zmluvné ustanovenia a záruky zabezpečujú súlad s európskou úrovňou ochrany údajov pri prenose a spracovaní údajov v tretích krajinách. Spracúvanie alebo ukladanie údajov v tretích krajinách môže prebiehať aj na základe vášho súhlasu (§ 49 ods. 1 ods. 1 písm. a) GDPR), v tomto prípade budete osobitne informovaní v rámci získania súhlasu, rovnako ako možnosti odvolania súhlasu.

Vaše osobné údaje sa spracovávajú na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 pís. a) GDPRods. 1 zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií (TTDSG). Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať aktiváciou tlačidla Súkromie. Účelom spracovania vašich osobných údajov službou Google Analytics je analýza interakcie návštevníkov na našej internetovej stránke. Vďaka vyhodnocovaniu tu získaných údajov môžeme optimalizovať našu ponuku a zvyšovať jednoduchosť jej používania. Údaje zozbierané službou Google Analytics vymažeme alebo anonymizujeme hneď potom, ako už nie sú potrebné na naše účely. Udeje sa tak najneskôr po 14 dňoch.

MyFonts Counter
Na našej internetovej stránke používame službu MyFonts Counter, internetovú analytickú službu spoločnosti MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Na základe licenčných podmienok sa vykonáva sledovanie prezretí stránky - Page-View-Tracking - tým, že sa na štatistické účely počíta počet návštev internetovej stránky a údaj sa odosiela do MyFonts. MyFonts pritom zbiera iba anonymné údaje. Údaje sa prípadne odovzdávajú prostredníctvom aktivácie kódu Java Script vo vašom prehliadači.MyFonts Counter sa používa v záujme jednotného a atraktívneho zobrazovania našich online ponúk. Použije sa však len vtedy, ak ste nám udelili súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR, § 25 ods. 1 zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií (TTDSG Ak chcete celkovo zabrániť spusteniu kódu Java Script zo strany MyFonts, môžete nainštalovať aj Java-Script-Blocker (napr. www.noscript.net). Údaje zozbierané službou MyFonts Counter vymažeme alebo anonymizujeme hneď potom, ako už nie sú potrebné na naše účely. Udeje sa tak aktuálne po 30 dňoch. Ďalšie informácie o službe MyFonts Counter nájdete v pokynoch pre ochranu údajov MyFonts na https://www.myfonts.com/a/font/legal/website-use-privacy-policy

Google Tag Manager
Táto internetová stránka využíva službu Google Tag Manager. Vďaka tejto službe môžeme prostredníctvom rozhrania spravovať tagy internetových stránok. Služba Google Tool Manager implementuje iba tagy. To znamená: Nepoužívajú sa súbory cookies a nezbierajú sa osobné údaje. Služba Google Tool Manager spúšťa iné tagy, ktoré naproti tomu príp. zbierajú údaje. Google Tag Manager však nemá prístup k týmto údajom. V prípade, že došlo k deaktivácii na rovine domény alebo cookie, zostáva v platnosti pre všetky sledovacie tagy, pokiaľ sú tieto implementované pomocou služby Google Tag Manager.

Google Maps
Na našej internetovej stránke používame Google Maps (API) spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google”). Aby sa zabezpečila ochrana údajov, služba Google Maps je pri vašej prvej návšteve tejto intenetovej stránky vypnutá. Týmto spôsobom sa zabráni prenosu vašich údajov do spoločnosti Google už pri vašej prvej návšteve stránky Priame pripojenie k serverom Google sa vytvorí až vtedy, keď sami aktivujete Google Maps (súhlas podľa čl. 6 ods. 1 pís. a) GDPR§ 25 ods. 1 zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií (TTDSG)). Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať aktiváciou tlačidla Súkromie. Po aktivácii uloží Google Maps vašu IP adresu. Tá sa následne spravidla prenesie na server spoločnosti Google v USA a uloží sa v ňom. Viac informácií o manipulácii s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Sledovanie konverzií Google Ads
Používame online reklamný program „Google Ads“ a v rámci neho aj sledovanie konverzií (vyhodnotenie akcie návštevy). Google Conversion Tracking je analytickou službou spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ak máte obvyklý pobyt v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, je za vaše údaje zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko).
Prihliadajte, prosím, na to, že táto služba môže prenášať údaje mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a do krajiny, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do USA, hrozí riziko, že vaše údaje môžu spracovávať americké úrady na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mohli využiť akékoľvek právne prostriedky. Prijímame však možné a potrebné opatrenia podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EU GDPR) podľa článku 44 a nasl. na stanovenie úrovne ochrany údajov v tretej krajine.
Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie slúžia na vytváranie štatistík konverzie. To nám ukazuje celkový počet používateľov, ktorí klikli na jednu z našich reklám a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzie. Ak kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, uložia sa do vášho počítača súbory cookie na sledovanie konverzií. Tieto súbory cookie majú obmedzenú platnosť, obsahujú osobné údaje, neslúžia však na osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité stránky našej webovej stránky a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, môžeme my a spoločnosť Google rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli ste presmerovaní na túto stránku. Každý zákazník Google Ads dostane iný súbor cookie.
Súbory cookie sa ukladajú po dobu 12 mesiacov a následne sa vymažú.
Spracovanie sa realizuje na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 v. 1 pís. a EÚ GDPR, § 25 ods. 1 Zákona o ochrane údajov a súkromia v telekomunikáciách (TTDSG).
Svoj súhlas do budúcnosti môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel jednoducho vyvolajte náš banner so súhlasom a zrušte príslušný(-é) súbor(-y) cookie. Prihliadajte, prosím, na to, že zmena v nastaveniach bannera so súhlasom sa musí vykonať pre každé koncové zariadenie zvlášť.

LinkedIn Pixel / LinkedIn Insight Tag
Na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 v. 1 pís. a EÚ GDPR, § 25 ods. 1 TTDSG používame na našej webovej stránke „LinkedIn Pixel“ spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Írsko).
V prípade udeleného súhlasu sa môžu návštevníkom tejto webovej stránky zobrazovať personalizované reklamy na LinkedIn. Okrem toho existuje možnosť vytvárať správy o výkonnosti reklám, ako aj informácie o interakcii s webovými stránkami. Na tento účel je na tejto webovej stránke integrovaný LinkedIn Insight Pixel, ktorý vytvorí spojenie so serverom LinkedIn. Pokiaľ navštívite túto webovú stránku a ste paralelne prihlásení vo vašom účte LinkedIn, môžu sa údaje o návšteve našej webovej stránky priradiť k vášmu kontu LinkedIn.
Tento postup slúži na vyhodnotenie účinnosti reklám LinkedIn na štatistické účely a prieskum trhu a môže pomôcť optimalizovať budúce reklamné opatrenia. Prostredníctvom Insight Pixel môžeme prevádzkovať takzvaný retargeting. To znamená, že získavame informácie o tom, či je naša reklama účinná a či zodpovedá záujmu používateľov. Vďaka tomu môžeme zobrazovať cielenú reklamu mimo našej vlastnej webovej stránky bez toho, aby sme vás osobne identifikovali ako návštevníka webovej stránky. Z našej strany nehodnotíme správanie jednotlivých používateľov pri surfovaní.
Na ukladanie a spracovanie údajov prostredníctvom spoločnosti LinkedIn samotnej nemáme žiaden vplyv. Spoločnosť LinkedIn používa tieto údaje na vlastné reklamné účely.
LinkedIn Insight Pixel okrem toho získava aj nasledujúce údaje z používania našej webovej stránky: IP adresa, informácie o zariadení, informácie o prehliadači, časová pečiatka, odkazujúca adresa URL. Spoločnosť LinkedIn tým získava možnosť priradiť vaše údaje k určitému profilu a vložiť tam vhodné reklamné opatrenia.
Pri získavaní údajov sa spoliehame na váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 v. 1 pís. a EÚ GDPR § 25 ods. 1 TTDSG na príslušné spracovanie údajov.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na tento účel jednoducho vyvolajte náš banner so súhlasom a zrušte príslušný súhlas. Prihliadajte, prosím, na to, že zmena v nastaveniach bannera so súhlasom sa musí vykonať pre každé koncové zariadenie zvlášť.

Nastavenia ochrany údajov

Pri odvolaní súhlasu sa vaše údaje už nebudú používať na tento účel a vymažú sa za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné lehoty na ich uchovávanie. Bez odvolania súhlasu predstavuje doba uloženia údajov 180 dní. Následne sa údaje automaticky vymažú.
Spoločnosť LinkedIn spracúva údaje sčasti v tretích krajinách mimo EÚ/EHS, napríklad v USA. Príslušné zmluvné ustanovenia a záruky zabezpečujú súlad s európskou úrovňou ochrany údajov pri prenose a spracovaní údajov v tretích krajinách. Spracúvanie alebo ukladanie údajov v tretích krajinách môže prebiehať aj na základe vášho súhlasu (čl. 49 ods. 1 v. 1 pís. a) GDPR), v tomto prípade budete osobitne informovaní v rámci získania súhlasu, rovnako ako o možnosti odvolania súhlasu.
Aby sa zabránilo prepojeniu údajov s vaším účtom LinkedIn – aj pri udelenom súhlase – musíte sa pred vyvolaním našej stránky s LinkedIn odhlásiť z účtu LinkedIn. Prihliadajte, prosím, na to, že sa to musí vykonať na každom koncovom zariadení samostatne. Ak máte otázky týkajúce sa spracúvania vašich údajov prostredníctvom spoločnosti LinkedIn, obráťte sa, prosím, priamo na spoločnosť LinkedIn.
Ak ste prihlásení do siete LinkedIn, môžete získavanie údajov kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising
Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti LinkedIn získate na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Meta Pixel
Táto webová stránka používa tzv. „Meta Pixelׅ“ sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. ak máte bydlisko v EÚ, spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej aj ako „Facebook“).
Spracovanie údajov je pritom založené na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 pís. a EÚ GDPR a pokiaľ sa používajú súbory cookies aj na § 25 ods. 1 TTDSG.
Svoj súhlas do budúcnosti môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel jednoducho vyvolajte náš banner so súhlasom a zrušte príslušné nastavenie. Prihliadajte, prosím, na to, že zmena v nastaveniach bannera so súhlasom sa musí vykonať pre každé koncové zariadenie zvlášť.

Nastavenia ochrany údajov

V prípade potreby sa osobné údaje prenášajú spoločnosťou Meta Platforms Inc. do USA. Príslušné zmluvné ustanovenia a záruky zabezpečujú súlad s európskou úrovňou ochrany údajov pri prenose a spracovaní údajov v tretích krajinách. Spracúvanie, resp. ukladanie údajov v tretích krajinách môže prebiehať aj na základe vášho súhlasu (čl. 49 ods. 1 v. 1 pís. a) GDPR). V tomto prípade budete osobitne informovaní v rámci získania súhlasu, rovnako ako o možnosti odvolania súhlasu.
Pomocou Meta Pixel môže Facebook určiť návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklám (tzv. „Facebook ads“). V súlade s tým používame Meta Pixel na zobrazovanie nami umiestnených reklám na Facebooku len tým používateľom Facebooku, ktorí zároveň prejavili záujem o našu online ponuku alebo vykazujú určité charakteristiky (napr. záujmy o určité témy alebo produkty určené na základe navštívených webových stránok), ktoré odovzdávame spoločnosti Facebook. Pomocou Facebook Pixel chceme tiež zabezpečiť, aby naše reklamy na Facebooku zodpovedali potenciálnemu záujmu používateľov a nepôsobili obťažujúco. Na tieto účely sa môže v počítači používateľa uložiť súbor cookie. Meta Pixel je možné použiť na sledovanie správania používateľov na viacerých stránkach po zobrazení reklamy na Facebooku alebo po kliknutí na ňu. V tejto súvislosti používame aj tzv. Cross-Device Tracking, ktorý umožňuje spracovanie údajov návštevníkov naprieč zariadeniami na marketingové účely.
Tento postup slúži na vyhodnotenie účinnosti reklám na Facebooku na štatistické účely a prieskum trhu a môže pomôcť optimalizovať budúce reklamné opatrenia.
Získavajú sa údaje údaje o používaní, údaje o polohe, meta a komunikačné údaje (napr. IP adresy a informácie o zariadeniach).
Ak si neželáte dostávať reklamu založenú na záujmoch, máte okrem toho možnosť deaktivovať používanie súborov cookie spoločnosťou Facebook na tieto účely v nastaveniach vášho prehliadača. Tým sa však môžu obmedziť funkcie našej webovej ponuky. Preto dodatočne odporúčame možnosť námietky na https://www.youronlinechoices.eu alebo http://optout.aboutads.info.

§ 8 Informačný bulletin (čl. 6 ods. 1 pís. a GDPR; § 25 ods. 1 TTDSG)

Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť na odber bezplatného informačného bulletinu. E-mailová adresa uvedená pri prihlásení odberu informačného bulletinu, ako aj vaše meno sa používajú na zasielanie personalizovaného informačného bulletinu.
Pritom sa dodržiava zásada minimalizácie údajov a vyhýbania sa ich spracovaniu, pretože ako povinné pole je označená iba e-mailová adresa (prípadne meno v prípade personalizovaného informačného bulletinu). Z technických dôvodov a tiež z dôvodu právnej ochrany sa pri objednávke informačného bulletinu spracúva aj vaša IP adresa.
Na odosielanie informačných bulletinov prostredníctvom e-mailu používame takzvaný postup dvojitého prihlásenia. To znamená, že reklamu budete dostávať e-mailom len vtedy, ak ste predtým výslovne potvrdili, že chcete, aby sme aktivovali službu zasielania informačného bulletinu. Toto sa realizuje tak, že vám pošleme notifikačný e-mail a požiadame vás, aby ste potvrdili, že chcete dostávať náš informačný bulletin na túto e-mailovú adresu kliknutím na odkaz uvedený v tomto e-maile.
Odber informačného bulletinu môžete samozrejme kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom možnosti odhlásenia uvedenej v informačnom bulletine a tým odvoláte svoj súhlas. Okrem toho existuje kedykoľvek možnosť odhlásiť sa z odberu informačného bulletinu priamo na našej webovej stránke.
Na realizáciu marketingových kampaní, na účely analýzy a na cielenie na zákazníkov a potenciálnych zákazníkov používame nástroj Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing od poskytovateľa Microsoft (Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írsko).
Naše informačné bulletiny obsahujú na tieto účely súbory cookie alebo Tracking Pixel, ktoré nám umožňujú vyhodnotenie, či boli e-maily otvorené. Právnym základom toho je váš súhlas so zasielaním informačného bulletinu (čl. 6 ods. 1 pís. a GDPR, § 25 ods. 1 TTDSG). Dodatočne sa prostredníctvom súboru cookie alebo Tracking Pixel umožňuje analýza správania pri kliknutí. Takto získané údaje sa odosielajú na servery spoločnosti Microsoft a tam sa ukladajú. Tieto údaje používame na štatistické účely a na individuálnu optimalizáciu nášho informačného bulletinu. Ďalšie informácie o spôsobe fungovania Microsoft Dynamics 365 nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Microsoft, ktoré je možné vyvolať na: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

§ 9 Stiahnutie softvéru Flexperte

Na tejto internetovej stránke ponúkame na stiahnutie náš projekčný softvér Flexperte. Aby ste mohli stiahnuť tento softvér, musíte vyplniť náš formulár týkajúci sa softvéru Flexperte. V tomto formulári uvediete svoje kontaktné údaje. Tieto údaje uložíme, aby sme vám mohli umožniť stiahnutie softvéru. Po objednaní prostredníctvom formulára Flexperte dostanete e-mail na vami zadanú e-mailovú adresu. Tento e-mail obsahuje odkaz, pričom „kliknutím“ na neho sa dostanete priamo na stránku pre stiahnutie softvéru Flexperte. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. b) GDPR.

Na reklamné účely použijeme vaše údaje výlučne vtedy, keď ste nám takúto možnosť dovolili v rámci spracovania objednávky používať vaše údaje na marketingové účely (právnym základom je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

§ 10 Spracovávanie údajov našimi stránkami na sociálnych sieťach

Na našej stránke nájdete odkazy na služby sociálnych sietí Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Kununu a Xing. Odkazy na internetové stránky sociálnych sietí rozpoznáte podľa loga príslušnej spoločnosti. Po kliknutí na tento odkaz sa dostanete na prezentáciu spoločnosti Witzenmann GmbH na príslušnej sociálnej sieti. Pri kliknutí na odkaz na sociálne siete sa vytvorí pripojenie k serverom príslušnej sociálnej siete. Prostredníctvom neho sa na servery sociálnej siete prenesie informácia, že ste navštívili našu internetovú stránku. Okrem toho sa poskytovateľovi služieb sociálnej siete prenesú aj ďalšie údaje. Medzi tieto údaje patrí napríklad:

• adresa internetovej stránky, na ktorej sa nachádza zakliknutý odkaz
• dátum a čas vyvolania internetovej stránky príp. aktivácie odkazu • informácie o používanom internetovom prehliadači a používanom operačnom systéme
• IP adresa

Ak ste v dobe kliknutia na odkaz už prihlásený/-á na sociálnej sieti, tak poskytovateľ príslušnej sociálnej siete môže byť schopný zistiť na základe prenesených údajov vaše používateľské meno a príp. dokonca vaše skutočné meno a priradiť tieto informácie k vášmu osobnému používateľskému kontu na danej sociálnej sieti. Túto možnosť priradenia k vášmu osobnému používateľskému kontu môžete vylúčiť tak, že sa predtým odhlásite v vášho používateľského konta.

Servery sociálnych sietí sa nachádzajú v USA a iných krajinách mimo Európskej únie. Údaje preto môže spracovávať poskytovateľ služieb sociálnej siete aj v krajinách mimo Európskej únie. Berte prosím na zreteľ, že na spoločnosti v týchto krajinách sa vzťahuje zákon o ochrane údajov, ktorý vo všeobecnosti nechráni osobné údaje v rovnakej miere ako sa to deje v členských štátoch Európskej únie. Berte prosím na zreteľ, že nemáme žiadny vplyv na rozsah, druh a účel spracovávania údajov poskytovateľmi služieb sociálnych sietí. Bližšie informácie o používaní vašich údajov v rámci služieb sociálnych sietí, ktoré sú začlenené do našej internetovej stránky, nájdete v smernici o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete.

Následne nájdete vo vzťahu k našim prezentáciám najdôležitejšie informácie o práve na ochranu údajov.

Meno a adresa zodpovednej osoby za podnik

Za prezentácie podniku v zmysle Základného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR EÚ), ako aj iných právnych ustanovení o ochrane údajov je okrem spoločnosti Witzenmann GmbH spoločnosť

 • Meta (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)
 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko)
 • Kununu (XING kununu Prescreen GmbH; Schottenring 2-6, 1010 Viedeň, Rakúsko)
 • Xing (New Work SE Dammtorstraße 30 20354 Hamburg, Nemecko)
 • Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)
Tieto platformy a ich funkcie však používate na vlastnú zodpovednosť. Platí to najmä pre používanie interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie).

Ďalej vás upozorňujeme na to, že sa pritom môžu spracovávať vaše údaje mimo územia Európskej únie.

My sami prevádzkujeme fanúšikovské stránky, aby sme mohli komunikovať s návštevníkmi týchto stránok a aby sme ich týmto spôsobom mohli informovať o našej ponuke.

Okrem toho zbierame údaje na štatistické účely, aby sme mohli ďalej vyvíjať obsah a optimalizovať ho a aby sme mohli prezentovať našu ponuku atraktívnejším spôsobom. Údaje, ktoré sú na tento účel potrebné (napr. celkový počet zobrazení stránky, aktivity na stránke a údaje poskytnuté návštevníkmi stránky, interakcie) upravujú sociálne siete a poskytujú nám ich. Na vytvorenie a zobrazenie nemáme žiadny vplyv.

Okrem toho poskytovatelia sociálnych sietí spracovávajú vaše osobné údaje na účely prieskumu trhu a reklamné účely. Je tak možné, že budú napr. na základe vášho spôsobu používania a z nich vyplývajúcich záujmov vyhotovené používateľské profily. Na základe nich je možné o.i. zobrazovať reklamu na týchto platformách a mimo týchto platforiem podľa vašich záujmov. Na tento účel sa spravidla ukladajú do vášho počítača súbory cookies. Nezávisle na tom sa vo vašich používateľských profiloch môžu ukladať aj údaje, ktoré sa nezbierajú priamo na vašich koncových zariadeniach. Ukladanie a analýza sa vykonáva aj naprieč niekoľkými zariadeniami, platí to najmä, avšak nie výlučne v prípade, že ste zaregistrovaný ako člen a prihlásený do príslušných platforiem.

Okrem toho nezbierame a nespracovávame žiadne osobné údaje.

Spoločnosť Witzenmann GmbH spracováva vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu na efektívnych informáciách a komunikácii podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 pís. f. GDPR EÚ. Ak váš požiadame o súhlas so spracovaním údajov, tzn. ak vyjadríte svoj súhlas potvrdením pomocou tlačidla alebo podobne (Opt-In), tak je právnym podkladom pre spracovanie čl. 6 ods. 1 veta 1 pís. a), čl. 7 GDPR, § 25 ods. 1 zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií (TTDSG).

Vaše práva / možnosť námietky

Ak ste členom sociálnej siete a neprajete si, aby o vás sieť zberala údaje prostredníctvom našej prezentácie a aby ich prepojila s vašimi uloženými členskými údajmi v príslušnej sieti, musíte

 • sa pred návštevou našej fanúšikovskej stránky odhlásiť z príslušnej siete,
 • vymazať súbory cookies uložené v zariadení a
 • zatvoriť a opäť spustiť váš internetový prehliadač.

Berte prosím na zreteľ, že tento postup je nutné vykonať samostatne pre každé koncové zariadenie.

Po opätovnom prihlásení ste však pre sieť znova rozpoznateľný ako konkrétny používateľ/konkrétna používateľka.

Ohľadom podrobného znázornenia príslušného spracovania a možností podať námietku (Opt-Out) vás odkazujeme na údaje, ku ktorý

Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en https://www.youronlinechoices.com/

m sa dostanete kliknutím na nasledovné odkazy:


Celkovo máte nárok na nasledovné práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov:

 • právo na informácie (čl. 15 GDPR EÚ),
 • právo na vymazanie (čl. 17 GDPR EÚ),
 • právo na opravu (čl. 16 GDPR EÚ),
 • právo na možnosť prenosu údajov (čl. 20 GDPR EÚ), právo na obmedzenie spracovania údajov (čl. 18 GDPR EÚ),
 • právo na námietku proti spracovaniu údajov (čl. 21 GDPR EÚ).

Okrem toho máte právo podať sťažnosť na úrade pre dohľad nad ochranou údajov.

Keďže však Witzenmann GmbH nemá úplny prístup k vašim osobným údajom, mali by ste sa pri uplatňovaní nárokov obrátiť priamo na poskytovateľa sociálnej siete, pretože oni majú vždy prístup k osobným údajom svojich používateľov a môžu vykonať príslušné opatrenia a posktnúť informácie. Ak by ste napriek tomu potrebovali pomoc, samozrejme sa budeme snažiť poskytnúť vám podporu. Obráťte sa prosím na .

§ 11 Námietka alebo odvolanie súhlasu so spracovaním vašich údajov

1. Ak ste dali svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Takéto zrušenie ovplyvní prípustnosť spracovania vašich osobných údajov po tom, ako ho voči nám vyjadrili.

2. Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe uváženia záujmov, môžete namietať proti ich spracovaniu. Je to tak najmä v prípade, keď sa spracovávanie údajov nevyžaduje na plnenie dohody uzavretej s vami, čo vždy zobrazujeme pri príslušnom popise funkcie. Pri podaní takejto námietky prosíme o uvedenie dôvodov, prečo by sme nemali spracovávať vaše osobné údaje spôsobom, akým ich spracovávame. V prípade odôvodnenej námietky preveríme príslušnú situáciu a buď ukončíme príp. upravíme spracovávanie údajov, alebo uvedieme nevyhnutné legitímne dôvody, na základe ktorých budeme pokračovať v ich spracovávaní.

3. Samozrejme môžete kedykoľvek podať námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov na reklamné účely a na účel vykonávania analýzy údajov. O svojej námietke nás môžete informovať prostredníctvom nasledovných kontaktov: Witzenmann Slovakia, spol. s r.o., Továrenská 1, 976 31 Vlkanová, Email: .

§ 12 Odkazy na iných poskytovateľov

Ako je možné zreteľne rozpoznať, naša internetová stránka obsahuje aj odkazy na internetové prezentácie iných podnikov. Pokiaľ sú uvedené odkazy na internetové stránky iných poskytovateľov, nemáme žiadny vplyv na ich obsah. Preto za tieto obsahy nemôžme ani prevziať záruku a ručenie. Za obsahy týchto stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok.

V dobe prepojenia stránok sa kontrolujú možné priestupky proti zákonom a rozpoznateľné porušenia zákonov. V dobe prepojenia stránok neboli rozpoznané obsahy, ktoré by boli v rozpore so zákonmi. Permanentnú kontrolu obsahu prepojených stránok však bez konkrétnych podozrení z porušenia práv nie je možné požadovať. V prípade, že výjdu najavo porušenia práv, budú odkazy takéhoto druhu okamžite odstránené.