Kontakt Downloads
WI-SK Subsidiary Header

Ochrana údajov

Kontakt

Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov:

§ 1 Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

1. V ďalšom texte informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našej internetovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú na Vašu osobu, tzn. meno, adresa, e-mailová adresa, spôsob používania stránky.

2. Zodpovednou osobou v zmysle čl. 4 ods. 7 Všeobecné nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) je Witzenmann Slovakia, spol. s r.o., Továrenská 1, 976 31 Vlkanová, Email: (viď tiráž na našej stránke). Kontakt na pracovníka našej spoločnosti, ktorý je zodpovedný za ochranu údajov: Pán Ladislav Chromčík, Witzenmann Slovakia, s.r.o., Továrenská 1, 976 31 Vlkanová alebo .

3. Ak sa s nami skontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, tak vami oznámené údaje (vaša e-mailová adresa, príp. vaše meno a tel. číslo) uložíme, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Údaje poskytnuté v tejto súvislosti vymažeme ihneď potom, keď už nebude potrebné ich uloženie, alebo obmedzíme ich spracovanie, pokiaľ existujú príslušné právne povinnosti týkajúce sa ich archivácie.

4. Ak pri jednotlivých funkciách našej ponuky využívame poverených poskytovateľov služieb alebo by sme chceli využiť vaše údaje na reklamné účely, tak vás budeme nasledovným spôsobom podrobne informovať o príslušných postupoch. Uvedieme pritom aj stanovené kritériá týkajúce sa doby archivácie.

§ 2 Vaše práva

1. Máte voči nám nasledovné práva týkajúce sa dotknutých osobných údajov:

 • právo na informácie,
 • právo na opravu alebo zmazanie,
 • právo na obmedzenia spracovania,
 • právo odmietnuť spracovanie,
 • právo na možnosť prenosu údajov.

2. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na úrade pre dozor nad ochranou údajov týkajúcu sa nášho spracovania vašich osobných údajov.

§ 3 Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našej internetovej stránky

1. V prípade čisto informatívneho využívania internetovej stránky, tzn. ak sa nezaregistrujete ani nám neoznámite informácie iného druhu, zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré sa prenášajú z vášho internetového prehliadača na náš server. Ak si želáte monitorovať našu internetovú stránku, tak z nevyhnutných technických dôvodov zhromažďujeme nasledovné údaje, aby sme vám mohli zobrazovať našu internetovú stránku a zabezpečiť jej stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. f GDPR):

 • IP adresu,
 • dátum a čas dopytu,
 • rozdiel časovej zóny voči základnému časovému pásmu UTC (GMT),
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka),
 • stav prístupu/stav kódu http,
 • príslušné prenesené množstvo údajov,
 • informáciu o internetovej stránke, z ktorej pochádza požiadavka,
 • informáciu o internetovom prehliadači,
 • informáciu o operačnom systéme a jeho rozhraní,
 • informáciu o jazyku a verzii softvéru internetového prehliadača.

2. Okrem už zmienených údajov sa pri vašom používaní našej internetovej stránky ukladajú do vášho počítača súbory cookies. V prípade cookies sa jedná o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na pevný disk a sú priradené k internetovému prehliadaču, ktorý používate, a prostredníctvom ktorých získava strana nasadzujúca cookies (v tomto prípade my) určité informácie. Cookies nedokážu spustiť programy ani zavíriť váš počítač. Slúžia zásadne na to, aby urobili ponuku zverejnenú na internete používateľsky príjemnejšou a efektívnejšou.

3. Používanie súborov cookies:

a) Táto internetová stránka využíva nasledovné druhy cookies, ktorých rozsah a spôsob funkcie sú vysvetlené v ďalšom texte:
 • dočasné cookies (viď ods. b),
 • trvalé cookies (viď ods. c).

b) Dočasné súbory cookies sa automaticky vymažú po zatvorení internetového prehliadača. Patria k nim najmä relačné cookies. Tieto ukladajú tzv. ID relácie, pomocou ktorého sa dajú priradiť rôzne dopyty vášho internetového prehliadača k celkovej relácii. Vďaka tomu je možné opätovne rozpoznať váš počítač v prípade, keď opäť navštívite našu internetovú stránku. Relačné cookies sa vymažú vtedy, keď sa odhlásite alebo keď zatvoríte internetový prehliadač.

c) Trvalé súbory cookies sa automaticky vymažú po uplynutí vopred stanovenej doby, ktorá sa môže líšiť v závislosti od príslušného súboru cookie. Súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach vášho internetového prehliadača.

d) Nastavenia vášho internetového prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich želaní a napr. odmietnuť prijať súbory cookies tretích strán alebo všetky cookies. Upozorňujeme vás na to, že prípadne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky.

§ 4 Ďalšie funkcie a ponuky na našej internetovej stránke

1. Okrem čisto informatívneho použitia našej internetovej stránky ponúkame aj rôzne služby, ktoré v prípade vášho záujmu môžete využiť. Na tento účel je spravidla potrebné uviesť ďalšie osobné údaje, ktoré využívame pri poskytovaní príslušnej služby a pre ktoré platia vyššie zmienené zásady spracovávania údajov.

2. Na spracovanie vašich údajov čiastočne využívame aj externých poskytovateľov služieb. Týchto vyberáme aj im zadávame práce starostlivo, sú viazaní našimi inštrukciami a pravidelne ich kontrolujeme. S využívanými poskytovateľmi služieb boli uzatvorené zmluvné dohovory predpísané zákonom o ochrane údajov.

3. Okrem toho môžeme odovzdať vaše osobné údaje tretím stranám v prípade, keď spolu s partnermi ponúkame uzavretie zmlúv alebo podobné služby. Bližšie informácie o tejto téme získate pri uvedení vašich osobných údajov alebo nižšie v popise ponuky.

4. Ak naši poskytovatelia služieb alebo partneri majú sídlo v štáte mimo Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), tak vás budeme v popise ponuky informovať o následkoch tejto situácie.

§ 5 Kontakt prostredníctvom kontaktného formulára

1. Pri nadviazaní kontaktu s nami prostredníctvom nášho kontaktného formulára sa vaše údaje spracovávajú na účel vybavenia kontaktného dopytu.

2. Právnym základom pre spracovanie údajov prostredníctvom nášho kontaktného formulára je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. b) GDPR.

3. Ak ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára, tak sa vami uvedené údaje a kontaktný dopyt automaticky uloží do nášho Systému riadenia vzťahov so zákazíkmi („systém CRM“).

4. Údaje sa vymažú ihneď potom, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané. Stane sa tak v prípade, keď je ukončená príslušná konverzácia s vami a príslušná záležitosť je s konečnou platnosťou objasnená. Pokiaľ sa na základe kontaktu nadviazaného prostredníctvom nášho kontaktného formulára uzatvorí zmluvný vzťah, uložíme vami uvedené údaje až do ukončenia zmluvného vzťahu a kým z neho už nebude možné uplatniť žiadne nároky. V prípade zákonných povinností ohľadom archivácie sa údaje vymažú po uplynutí obchodných a daňovo-právnych povinností týkajúcich sa archivácie (daňový poriadok, obchodný zákonník).

5. Ak sa s nami skontaktujete e-mailom, tak vami poskytnuté údaje spracujeme za účelom vybavenia vašej konkrétnej záležitosti. Aj v tomto prípade platia príslušné vyššie uvedené odseky.

§ 6 Služby na sledovanie a analýzu

Google Analytics
Na našej internetovej stránke používame sledovací nástroj Google Analytics spoločnosti Google Ireland Limited. Prostredníctvom tejto služby sa zaznamenávajú interakcie vás ako používateľa s našou internetovou stránkou a systematicky sa vyhodnocujú. Pritom sa ukladajú vaše nasledovné údaje:

• Prvé tri bity vašej IP adresy
• Identifikačé číslo služby Google-Analytics, ktoré vám bolo pridelené
• Vyvolaná internetová stránka
• Sprostredkovateľ (internetová stránka, z ktorej ste sa dostali na vyvolanú internetovú stránku)
• Ďalšie vyvolané podstránky
• Doba zotrvania na internetovej stránke
• Častosť vyvolania internetovej stránky
• Typ používaného prehliadača
• Použité jazykové nastavenia
• Použité zariadenie a operačný systém

Vaše osobné údaje sa spracovávajú na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 pís. a) GDPR. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať aktiváciou tlačidla Súkromie. Účelom spracovania vašich osobných údajov službou Google Analytics je analýza interakcie návštevníkov na našej internetovej stránke. Vďaka vyhodnocovaniu tu získaných údajov môžeme optimalizovať našu ponuku a zvyšovať jednoduchosť jej používania. Údaje zozbierané službou Google Analytics vymažeme alebo anonymizujeme hneď potom, ako už nie sú potrebné na naše účely. Udeje sa tak najneskôr po 14 dňoch.

MyFonts Counter
Na našej internetovej stránke používame službu MyFonts Counter, internetovú analytickú službu spoločnosti MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Na základe licenčných podmienok sa vykonáva sledovanie prezretí stránky - Page-View-Tracking - tým, že sa na štatistické účely počíta počet návštev internetovej stránky a údaj sa odosiela do MyFonts. MyFonts pritom zbiera iba anonymné údaje. Údaje sa prípadne odovzdávajú prostredníctvom aktivácie kódu Java Script vo vašom prehliadači. MyFonts Counter sa používa v záujme jednotného a atraktívneho zobrazovania našich online ponúk. Ide o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 veta 1 pís. f GDPR. Ak chcete celkovo zabrániť spusteniu kódu Java Script zo strany MyFonts, môžete nainštalovať aj Java-Script-Blocker (napr. www.noscript.net). Údaje zozbierané službou MyFonts Counter vymažeme alebo anonymizujeme hneď potom, ako už nie sú potrebné na naše účely. Udeje sa tak aktuálne po 30 dňoch. Ďalšie informácie o službe MyFonts Counter nájdete v pokynoch pre ochranu údajov MyFonts na http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

Google Tag Manager
Táto internetová stránka využíva službu Google Tag Manager. Vďaka tejto službe môžeme prostredníctvom rozhrania spravovať tagy internetových stránok. Služba Google Tool Manager implementuje iba tagy. To znamená: Nepoužívajú sa súbory cookies a nezbierajú sa osobné údaje. Služba Google Tool Manager spúšťa iné tagy, ktoré naproti tomu príp. zbierajú údaje. Google Tag Manager však nemá prístup k týmto údajom. V prípade, že došlo k deaktivácii na rovine domény alebo cookie, zostáva v platnosti pre všetky sledovacie tagy, pokiaľ sú tieto implementované pomocou služby Google Tag Manager.

Google Maps
Na našej internetovej stránke používame Google Maps (API) spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google”). Aby sa zabezpečila ochrana údajov, služba Google Maps je pri vašej prvej návšteve tejto intenetovej stránky vypnutá. Týmto spôsobom sa zabráni prenosu vašich údajov do spoločnosti Google
už pri vašej prvej návšteve stránky Priame pripojenie k serverom Google sa vytvorí až vtedy, keď sami aktivujete Google Maps (súhlas podľa čl. 6 ods. 1 pís. a) GDPR). Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať aktiváciou tlačidla Súkromie. Po aktivácii uloží Google Maps vašu IP adresu. Tá sa následne spravidla prenesie na server spoločnosti Google v USA a uloží sa v ňom. Viac informácií o manipulácii s používateľskými údajmi
nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

§ 7 Stiahnutie softvéru Flexperte

Na tejto internetovej stránke ponúkame na stiahnutie náš projekčný softvér Flexperte. Aby ste mohli stiahnuť tento softvér, musíte vyplniť náš formulár týkajúci sa softvéru Flexperte. V tomto formulári uvediete svoje kontaktné údaje. Tieto údaje uložíme, aby sme vám mohli umožniť stiahnutie softvéru. Po objednaní prostredníctvom formulára Flexperte dostanete e-mail na vami zadanú e-mailovú adresu. Tento e-mail obsahuje odkaz, pričom „kliknutím“ na neho sa dostanete priamo na stránku pre stiahnutie softvéru Flexperte. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. b) GDPR.

Na reklamné účely použijeme vaše údaje výlučne vtedy, keď ste nám takúto možnosť dovolili v rámci spracovania objednávky používať vaše údaje na marketingové účely (právnym základom je čl. 6 ods. 1 str. 1 pís. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

§8 Spracovávanie údajov našimi stránkami na sociálnych sieťach

Na našej stránke nájdete odkazy na služby sociálnych sietí Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn a Xing. Odkazy na internetové stránky sociálnych sietí rozpoznáte podľa loga príslušnej spoločnosti. Po kliknutí na tento odkaz sa dostanete na prezentáciu spoločnosti Witzenmann GmbH na príslušnej sociálnej sieti. Pri kliknutí na odkaz na sociálne siete sa vytvorí pripojenie k serverom príslušnej sociálnej siete. Prostredníctvom neho sa na servery sociálnej siete prenesie informácia, že ste navštívili našu internetovú stránku. Okrem toho sa poskytovateľovi služieb sociálnej siete prenesú aj ďalšie údaje. Medzi tieto údaje patrí napríklad:

• adresa internetovej stránky, na ktorej sa nachádza zakliknutý odkaz
• dátum a čas vyvolania internetovej stránky príp. aktivácie odkazu • informácie o používanom internetovom prehliadači a používanom operačnom systéme
• IP adresa

Ak ste v dobe kliknutia na odkaz už prihlásený/-á na sociálnej sieti, tak poskytovateľ príslušnej sociálnej siete môže byť schopný zistiť na základe prenesených údajov vaše používateľské meno a príp. dokonca vaše skutočné meno a priradiť tieto informácie k vášmu osobnému používateľskému kontu na danej sociálnej sieti. Túto možnosť priradenia k vášmu osobnému používateľskému kontu môžete vylúčiť tak, že sa predtým odhlásite v vášho používateľského konta.

Servery sociálnych sietí sa nachádzajú v USA a iných krajinách mimo Európskej únie. Údaje preto môže spracovávať poskytovateľ služieb sociálnej siete aj v krajinách mimo Európskej únie. Berte prosím na zreteľ, že na spoločnosti v týchto krajinách sa vzťahuje zákon o ochrane údajov, ktorý vo všeobecnosti nechráni osobné údaje v rovnakej miere ako sa to deje v členských štátoch Európskej únie. Berte prosím na zreteľ, že nemáme žiadny vplyv na rozsah, druh a účel spracovávania údajov poskytovateľmi služieb sociálnych sietí. Bližšie informácie o používaní vašich údajov v rámci služieb sociálnych sietí, ktoré sú začlenené do našej internetovej stránky, nájdete v smernici o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete.

Následne nájdete vo vzťahu k našim prezentáciám najdôležitejšie informácie o práve na ochranu údajov.

Meno a adresa zodpovednej osoby za podnik

Za prezentácie podniku v zmysle Základného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR EÚ) ako aj iných právnych ustanovení o ochrane údajov je okrem spoločnosti Witzenmann GmbH

• Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)
• YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)
• Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland)
• LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko)
Xing (New Work SE Dammtorstraße 30 20354 Hamburg, Nemecko)
• Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)

Tieto platformy a ich funkcie však používate na vlastnú zodpovednosť. Platí to najmä pre používanie interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie).

Ďalej vás upozorňujeme na to, že sa pritom môžu spracovávať vaše údaje mimo územia Európskej únie.

My sami prevádzkujeme fanúšikovské stránky, aby sme mohli komunikovať s návštevníkmi týchto stránok a aby sme ich týmto spôsobom mohli informovať o našej ponuke.

Okrem toho zbierame údaje na štatistické účely, aby sme mohli ďalej vyvíjať obsah a optimalizovať ho a aby sme mohli prezentovať našu ponuku atraktívnejším spôsobom. Údaje, ktoré sú na tento účel potrebné (napr. celkový počet zobrazení stránky, aktivity na stránke a údaje poskytnuté návštevníkmi stránky, interakcie) upravujú sociálne siete a poskytujú nám ich. Na vytvorenie a zobrazenie nemáme žiadny vplyv.

Okrem toho poskytovatelia sociálnych sietí spracovávajú vaše osobné údaje na účely prieskumu trhu a reklamné účely. Je tak možné, že budú napr. na základe vášho spôsobu používania a z nich vyplývajúcich záujmov vyhotovené používateľské profily. Na základe nich je možné o.i. zobrazovať reklamu na týchto platformách a mimo týchto platforiem podľa vašich záujmov. Na tento účel sa spravidla ukladajú do vášho počítača súbory cookies. Nezávisle na tom sa vo vašich používateľských profiloch môžu ukladať aj údaje, ktoré sa nezbierajú priamo na vašich koncových zariadeniach. Ukladanie a analýza sa vykonáva aj naprieč niekoľkými zariadeniami, platí to najmä, avšak nie výlučne v prípade, že ste zaregistrovaný ako člen a prihlásený do príslušných platforiem.

Okrem toho nezbierame a nespracovávame žiadne osobné údaje.

Spoločnosť Witzenmann GmbH spracováva vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu na efektívnych informáciách a komunikácii podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 pís. f. GDPR EÚ. Ak ste boli požiadaný o súhlas so spracovaním údajov, tzn. ak vyjadríte svoj súhlas potvrdením pomocou ikony alebo podobne (Opt-In), tak je právnym podkladom pre spracovanie čl. 6 ods. 1 veta 1 pís. a), čl. 7 GDPR.

Vaše práva / možnosť námietky

Ak ste členom sociálnej siete a neprajete si, aby o vás sieť zberala údaje prostredníctvom našej prezentácie a aby ich prepojila s vašimi uloženými členskými údajmi v príslušnej sieti, musíte

 • sa pred návštevou našej fanúšikovskej stránky odhlásiť z príslušnej siete,
 • vymazať súbory cookies uložené v zariadení a
 • zatvoriť a opäť spustiť váš internetový prehliadač.

Berte prosím na zreteľ, že tento postup je nutné vykonať samostatne pre každé koncové zariadenie.

Po opätovnom prihlásení ste však pre sieť znova rozpoznateľný ako konkrétny používateľ/konkrétna používateľka.

Ohľadom podrobného znázornenia príslušného spracovania a možností podať námietku (Opt-Out) vás odkazujeme na údaje, ku ktorým sa dostanete kliknutím na nasledovné odkazy:

Celkovo máte nárok na nasledovné práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov:

 • právo na informácie (čl. 15 GDPR EÚ),
 • právo na vymazanie (čl. 17 GDPR EÚ),
 • právo na opravu (čl. 16 GDPR EÚ),
 • právo na možnosť prenosu údajov (čl. 20 GDPR EÚ), právo na obmedzenie spracovania údajov (čl. 18 GDPR EÚ),
 • právo na námietku proti spracovaniu údajov (čl. 21 GDPR EÚ).

Okrem toho máte právo podať sťažnosť na úrade pre dohľad nad ochranou údajov.

Keďže však Witzenmann GmbH nemá úplny prístup k vašim osobným údajom, mali by ste sa pri uplatňovaní nárokov obrátiť priamo na poskytovateľa sociálnej siete, pretože oni majú vždy prístup k osobným údajom svojich používateľov a môžu vykonať príslušné opatrenia a posktnúť informácie. Ak by ste napriek tomu potrebovali pomoc, samozrejme sa budeme snažiť poskytnúť vám podporu. Obráťte sa prosím na .

§ 9 Námietka alebo odvolanie súhlasu so spracovaním vašich údajov

1. Ak ste dali svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Takéto zrušenie ovplyvní prípustnosť spracovania vašich osobných údajov po tom, ako ho voči nám vyjadrili.

2. Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe uváženia záujmov, môžete namietať proti ich spracovaniu. Je to tak najmä v prípade, keď sa spracovávanie údajov nevyžaduje na plnenie dohody uzavretej s vami, čo vždy zobrazujeme pri príslušnom popise funkcie. Pri podaní takejto námietky prosíme o uvedenie dôvodov, prečo by sme nemali spracovávať vaše osobné údaje spôsobom, akým ich spracovávame. V prípade odôvodnenej námietky preveríme príslušnú situáciu a buď ukončíme príp. upravíme spracovávanie údajov, alebo uvedieme nevyhnutné legitímne dôvody, na základe ktorých budeme pokračovať v ich spracovávaní.

3. Samozrejme môžete kedykoľvek podať námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov na reklamné účely a na účel vykonávania analýzy údajov. O svojej námietke nás môžete informovať prostredníctvom nasledovných kontaktov: Witzenmann Slovakia, spol. s r.o., Továrenská 1, 976 31 Vlkanová, Email: .

§ 10 Odkazy na iných poskytovateľov

Ako je možné zreteľne rozpoznať, naša internetová stránka obsahuje aj odkazy na internetové prezentácie iných podnikov. Pokiaľ sú uvedené odkazy na internetové stránky iných poskytovateľov, nemáme žiadny vplyv na ich obsah. Preto za tieto obsahy nemôžme ani prevziať záruku a ručenie. Za obsahy týchto stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok.

V dobe prepojenia stránok sa kontrolujú možné priestupky proti zákonom a rozpoznateľné porušenia zákonov. V dobe prepojenia stránok neboli rozpoznané obsahy, ktoré by boli v rozpore so zákonmi. Permanentnú kontrolu obsahu prepojených stránok však bez konkrétnych podozrení z porušenia práv nie je možné požadovať. V prípade, že výjdu najavo porušenia práv, budú odkazy takéhoto druhu okamžite odstránené.