Kontakt Downloads
WI-SK Subsidiary Header

Podmienky používania

Kontakt

Podmienky používania

Podmienky používania softvéru Flexperte firmy Witzenmann

1. Autorské právo ako aj všetky súčasné a budúce ochranné práva podniku týkajúce sa softvéru príp. jeho technického obsahu vlastní výlučne spoločnosť Witzenmann GmbH.
Užívateľovi je poskytnutý softvér na nevýhradné, časovo neobmedzené používanie. Nie je dovolené kopírovať softvér nad rámec § 69 e Zákona o autorských právach (s výnimkou vytvorenia záložnej kópie), meniť ho, dekompilovať, rozkladať, dekódovať, vytvárať diela odvodené od tohto softvéru, oddeľovať jeho časti alebo ho akýmkoľvek iným spôsobom meniť. Odovzdanie tretej strane je možné iba v prípade vzdania sa vlastného používania.
Softvér sa nesmie prenajímať ani predať tretím stranám ani inou formou speňažiť bez výslovného súhlasu spoločnosti Witzenmann GmbH.

2. Informácie a grafické zobrazenia uložené v softvéri slúžia iba na popis príslušných výrobkov a strácajú svoju platnosť v prípade zmeny tam zobrazených výrobkov príp. príslušnej technickej dokumentácie, najneskôr však pri vydaní novej verzie softvéru.
Informácie a grafické zobrazenia uložené v softvéri nie sú určené čisto na účely konštrukcie alebo vývoja používateľom a nedajú sa preniesť na komponenty rovnakého alebo podobného konštrukčného typu iných výrobcov.
Boli vykonané všetky očakávané opatrenia na zabezpečenie funkčnosti softvéru v rámci nami uvedených systémových predpokladov. Softvér bol vytvorený pri použití antivírusového programu, ktorý bol aktuálny v danom čase.

3. Spoločnosť Witzenmann GmbH z týchto dôvodov nezaručuje a nepreberá záruku za to, že softvér príp. v ňom obsiahnuté technické údaje a informácie sú vhodné na všetky účely zamýšľané užívateľmi alebo že bude softvér bezchybne pracovať vo všetkých prípadoch aplikácií a vo všetkých pracovných podmienkach a že neobsahuje vírusy, ktoré v čase použitia aktuálneho antivírusového programu nemohli byť rozpoznané. Je vylúčený nárok na náhradu škôd akéhokoľvek druhu, je jedno z akého právneho dôvodu, najmä v prípade straty údajov alebo iných nepriamych škôd, pokiaľ škoda nebola vyvodená následkom úmyselného konania alebo hrubej nedbalosti spoločnosti Witzenmann GmbH príp. jej vedúcich zamestnancov alebo pomocníkov alebo sa na ňu nevzťahuje nutné ručenie podľa zákona o ručení za výrobok.

4. Ostatné časti Podmienok používania zostávajú záväzné aj v prípade neúčinnosti jednotlivých bodov.
Používateľské právo zaniká v prípade, keď užívateľ nedodrží tu uvedené Podmienky používania alebo s nimi nesúhlasí. V prípade ukončenia používania je používateľ povinný vymazať príp. zničiť softvér príp. všetky záložné kópie softvéru.
Požívateľ ručí za akékoľvek škody vzniknuté spoločnosti Witzenmann GmbH následkom porušenia týchto podmienok používania.
Pre všetky právne vzťahy medzi spoločnosťou Witzenmann GmbH a používateľom na základe týchto Podmienok používania platí výlučne legislatíva Nemeckej spolkovej republiky upravujúca vzťahy medzi tuzemskými stranami.

© Witzenmann GmbH 2013