Kontakt Downloads
Automotive Components Header

Automobilové súčiastky

Kontakt

Výrobky spoločnosti Witzenmann sa dnes dodávajú všetkým významným výrobcom automobilov a systémov.
V oblasti spalín sa vyrábajú odpojovacie prvky alebo expanzné telesá najrôznejších typov konštrukcie, ktoré izolujú vibrácie, rozpínanie v dôsledku tepla alebo pohyby motora. Flexibilné spätné vedenia výfukových plynov prispievajú k výrazne lepším emisiám škodlivín, pretože sa pri spaľovaní znižuje tvorenie oxidov dusnatých.
V prípade okruhov oleja, benzínu alebo chladiacich okruhov je výhodou ohybných kovových vedení ich absolútna plynotesnosť a difúzna tesnosť, dlhá životnosť a odolnosť voči teplotám. Ide o dôležité kritérium, najmä v prípadoch, keď sú nainštalované v blízkosti ohybu, turbodúchadla alebo výfukového zariadenia.

Engine-Related Automotive Components Image Text
Automobilové súčiastky v blízkosti motora

Spoločnosť Witzenmann vyrába expanzné telesá výfukových zariadení a prvky vlnovcov nachádzajúce sa v blízkosti motora.

  • technicky plynotesné
  • na kompenzáciu vibrácií, tepelnej rozťažnosti a montážnych tolerancií
Viac informácií
Automotive Components in the Exhaust System Image Text
Automobilové diely vo výfukovom zariadení

V oblasti výfukových zariadení sa používajú odpojovacie prvky ako kĺb hadice alebo hadicové vedenie rôzneho konštrukčného druhu. Absorbujú vibrácie, tepelnú rozťažnosť a pohyby motora.

  • univerzálne použiteľné
  • s okrúhlym alebo oválnym prierezom
  • odolné voči teplotám a odolné voči korózii
Viac informácií
Return pipes oil water hydrogen fuel cell frives Image Text
Vedenia a systémy vedení

Ohybné alebo poloohybné vedenia odolné voči tlaku sa používajú ako vedenia chladiacej vody, oleja, vedenia v kliamatizačných zariadeniach alebo vedenia plniaceho vzduchu.
Ide o flexibilné geometrie potrubí a geometrie potrubí individuálne upravené podľa želaní zákazníkov, ktoré pri použití rôznych spôsobov výroby a materiálov ponúkajú najlepšie riešenia z technického a ekonomického hľadiska.

Viac informácií
New Mobility Image Text
Automobilové súčiastky pre novú mobilitu

V oblasti alternatívnych druhov pohonov (vodík, elektromobilita, atď.) naše tenkostenné potrubné vedenia zabezpečujú prepravu médií, ochranu citlivých káblov a absorpciu pohybov systému.

Viac informácií
Other Automotive Components Image Text
Iné automobilové súčiastky

Vlnovcové hadice sa používajú na spoľahlivo utesnené vedenie hydraulických olejov, chladiacej vody alebo plynov. Vysoko ohybné ochranné hadice chránia elektrické káble pred mechanickými a tepelnými záťažami a absorbujú intenzívne pôsobiace ťažné sily.

  • najrôznejšie geometrie
  • mechanicky a tepelne zaťažiteľné
  • odolné
Viac informácií

Ďalšie kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: